Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Nadzieję na powstrzymanie dalszej marginalizacji społeczności cygańskiej i radykalną zmianę (poprawę) sytuacji stwarza wieloletni rządowy „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.28 Celem Programu jest stworzenie warunków, które umożliwią Romom włączenie się w nurt życia lokalnego i korzystanie w pełni z praw przysługujących w Polsce mniejszościom narodowym i etnicznym. W ramach Programu finansowane będą przede wszystkim projekty prowadzące do zniwelowania różnic dzielących tę mniejszość etniczną od reszty społeczeństwa w takich dziedzinach jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki mieszkaniowe. Priorytetowe znaczenie Program przypisuje zadaniom z zakresu edukacji. Brak wykształcenia jest jednym z najważniejszych powodów niskiego statusu społecznego i upośledzenia ekonomicznego dużej części Cyganów oraz barierą dla ich pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. Działania w sferze edukacji służyć mają także wykreowaniu romskiej inteligencji, która będzie w przyszłości artykułować potrzeby swojego środowiska oraz wspierać działania samorządu i administracji państwowej na rzecz poprawy sytuacji tej społeczności. Realizacja Programu rozpoczęła się w styczniu 2004r. i będzie trwała do roku 2013 z możliwością kontynuacji w latach następnych. Każdego roku w budżecie państwa wydzielona zostanie pula środków finansowych na realizację projektów zgłoszonych do finansowania w ramach Programu przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Państwo w roku 2004 na ten cel przeznaczyło 6 mln zł.29
Do udziału w Programie przystąpiłaGmina Legnica. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego dofinansowanie z budżetu państwa przyznane zostało na: remonty mieszkań, sprzęt rehabilitacyjny, utworzenie zespołu romskiego, zajęcia wyrównawcze dla dzieci romskich – uczniów szkół podstawowych, zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz na opłaty za przedszkola. Dotację otrzymała także Komenda Hufca ZHP na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin cygańskich w ramach harcerskiej akcji letniej i Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy na letnią szkołę i stypendia dla uczniów romskich.


 

28 Program jest udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.mswia.gov.pl.
29 Łączna wielkość oczekiwanych dotacji, o jakie wnioskowały zainteresowane podmioty, wyniosła ponad 35 mln zł. Uświadamia to, że skala potrzeb jest niewspółmierna w stosunku do środków finansowych przeznaczonych na ten cel.