Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Program „Ciepłe Mieszkanie”

23 października 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji na Zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 0425/D/CM/LG/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. zawartej pomiędzy Gminą Legnica, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wsparciem objęte będą Zadania dzielące się na:

1. działania podstawowe polegające na likwidacji wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniających wymagań 5. klasy lub dyrektywy ekoprojektu, służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz ich zamianie na:

 • kocioł kondensacyjny gazowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze-woda,
 • pompę ciepła powietrze-powietrze,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,

2. działania dodatkowe polegające na:

 • wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
 • wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • wykonaniu instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • wymianie okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

UWAGA! NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOTACJI WYŁĄCZNIE NA ZADANIA DODATKOWE!

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację:

Beneficjentem Programu może być osoba fizyczna spełniająca kryteria dochodowe określone w § 4 Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, posiadająca jednocześnie tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Legnica.

Poziomy i maksymalne kwoty dofinansowania:

Wysokość dofinansowania ustalana jest zgodnie z § 4 Regulaminu:

 • podstawowy poziom dofinansowania – do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 17.500 zł;
 • podwyższony poziom dofinansowania – do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 26.900 zł;
 • najwyższy poziom dofinansowania – do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 39.900 zł.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski w formie papierowej należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 lub korespondencyjnie na adres:

Urząd Miasta Legnicy
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica

Wnioski można również składać droga elektroniczną na skrzynkę podawczą Urzędu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres skrytki ePUAP: /GminaLegnica/skrytka

Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać od dnia 23.10.2023 r. do  dnia 30.09.2025 r. lub do wyczerpania środków.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Urzędu, datę nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej lub datę wysłania wniosku na skrzynkę podawczą Urzędu ePUAP wraz z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników. Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji zawarte są w Regulaminie Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Legnica.

UWAGA – WAŻNE!

 • Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją Zadania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być poczynione przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
 • Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe w lokalu objętym wnioskiem.
 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub spełniające wymagania dyrektywy ekoprojektu.
 • Stan prawny lokalu, na który składany jest wniosek o udzielenie dotacji, musi być w pełni uregulowany.
 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.
 • Jeżeli dla budynku, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia go do miejskiej sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do tej sieci, Wnioskodawca w ramach działań podstawowych może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na podłączenie lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z równoczesną likwidacją źródeł ciepła na paliwa stałe.
 • Urząd Miasta Legnicy informuje, że nie współpracuje z żadnym z wykonawców w zakresie zadań objętych niniejszym Programem. Tym samym wybór wykonawcy jest swobodną decyzją Beneficjentów.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać pod numerem telefonu: 76 721 23 47

Załączniki:

INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

 

Zgodnie z § 8 pkt. 3 umowy z dnia 27.06.2023 r. nr 0425/D/CM/LG/2023 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Miasto  Legnica  podaje  do wiadomości informację 

 

Stan na miesiąc
i rok

Liczba złożonych Wniosków
o dofinansowanie przez Beneficjentów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
przez Beneficjentów

Sumaryczna kwota wypłaconego
dofinansowania Beneficjentom

Październik 2023

2

0

0

Listopad 2023

0

0

0

Grudzień 2023

5

0

0

   Styczeń 2024 4 0 0

 

 

Realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.