Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Możemy otrzymać dofinansowanie na walkę ze smogiem. Wypełnij ankietę

Możemy otrzymać dofinansowanie na walkę ze smogiem. Wypełnij ankietę
19.03.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych dla mieszkańców i instytucji. Aby projekt miał szanse realizacji, potrzebne są wstępne deklaracje osób zainteresowanych dofinansowaniem.

Legnica, przygotowując się do pozyskania środków w ramach tego naboru, zbiera dane od mieszkańców, dotyczące ich potrzeb w zakresie wymiany źródeł ciepła w domach lub mieszkaniach. Informacje te pozwolą oszacować potencjalne zainteresowanie wśród mieszkańców i stanowić będą bazę do sporządzenia wniosku o dofinansowanie.

Ankieta, którą będą Państwo wypełniać, stanowi wstępną deklarację chęci przystąpienia do projektu, który Legnica będzie realizować w przypadku otrzymania dofinansowania. Zależy nam, aby deklarowany przez Państwa udział był podjęty w sposób świadomy i przemyślany. Poniżej przygotowano zestawienie najważniejszych informacji o naborze wniosków oraz o wymogach, które będą Państwo musieli spełnić, aby otrzymać grant na wymianę źródła ciepła w swoim domu bądź mieszkaniu. Prosimy uważnie się zapoznać z poniższymi informacjami, a w dalszej kolejności wypełnić ankietę i przekazać ją do Urzędu Miasta Legnicy lub wysłać pocztą elektroniczną na adres mbafia@legnica.eu w terminie do 25 marca br.

Uwaga!

Wypełnienie i przekazanie (odesłanie) do Urzędu Miasta Legnicy ankiety oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostaną podane w ankiecie.

 

Informacje o naborze

Nabór wniosków o dofinansowanie realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, a dokładniej w ramach:

Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Typ 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy

 

Środki finansowe na dofinansowanie projektów w ramach powyższego naboru pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który jest częścią funduszy unijnych.

Podstawowe pojęcia

Projekt grantowy – projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców,

 

Beneficjent – podmiot, który otrzymuje dofinansowanie na realizację projektu (w przypadku uzyskania dofinansowania beneficjentem będzie Gmina Legnica),

 

Grantodawca – beneficjent (Gmina Legnica) udzielający grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu.

 

Grantobiorca – podmiot publiczny albo prywatny wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu

 

OZE – Odnawialne Źródła Energii

 

W przypadku uzyskania dofinansowania Gmina Legnica będzie beneficjentem środków i jednocześnie grantodawcą. Przyznane środki Gmina Legnica zobowiązana będzie wykorzystać na realizację projektu grantowego, w tym głównie na  udzielanie grantów grantobiorcom, czyli wszystkim osobom spełniającym wymogi konkursu i chcącym wymienić źródło ogrzewania w swoim domu lub mieszkaniu. Wybór grantobiorców dokonany zostanie w drodze otwartego naboru.

 

Cel konkursu

Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, budynkach historycznych poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła (tj. źródeł ciepła nie spełniających aktualnych norm emisyjnych i emitujących do atmosfery zanieczyszczenia np. piece kaflowe lub inne podobne źródła ciepła, opalane paliwem stałym) w województwie dolnośląskim.

Na co można otrzymać grant

W ramach projektu dofinansowanie będzie udzielane na wymianę istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła na jedno z następujących źródeł:

o    połączenie do sieci ciepłowniczej,

o    instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła,

o    kotły spalające biomasę,

o    paliwa gazowe (wymianie nie podlegają jednak aktualnie użytkowane kotły gazowe i olejowe),

o    dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego pod warunkiem, że będzie ono zasilane z  odnawialnych źródeł energii.

 

Priorytetowe znaczenie będzie miała wymiana źródła ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej. W przypadku, gdy na danym obszarze miasta podłączenie do sieci ciepłowniczej będzie nieopłacalne lub niemożliwe technicznie, dopuszczalna będzie wymiana źródeł ciepła na inne z powyższej listy.

 

Ponadto, wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii.

 

Grantobiorca może otrzymać grant tylko na wydatki bezpośrednio związane z tematyką projektu grantowego oraz jego celem, tj. wymianą źródła ogrzewania i instalacją OZE, ale też na:

o    wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące w domu jednorodzinnym/mieszkaniu,

o    wydatki związane ze sporządzenie obowiązkowego audytu energetycznego.

 

Inwestycje mogą być też uzupełnianie o instalacje OZE (np. na potrzeby ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej).

 

Należy jednak pamiętać, że wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.

Kto może otrzymać grant*

1) osoba fizyczna będąca:

o    właścicielem domu jednorodzinnego,

o    właścicielem mieszkania w domu wielorodzinnym,

o    najemcą mieszkania (posiadającą tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysonowania mieszkaniem na cele projektu),

2) wspólnota mieszkaniowa ,

3) spółdzielnia mieszkaniowa,

4) Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 

*z możliwości otrzymania grantu wyłączone są jednostki organizacyjne podległe beneficjentowi oaz powiązane z nim kapitałowo lub osobowo. Oznacza to, że jeżeli Gmina Legnica otrzyma dofinansowanie, wówczas nie będzie możliwości udzielenia grantu np. Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach i mieszkaniach należących do zasobu komunalnego.

Jaką kwotę grantu można otrzymać

do 35 000 zł (maksymalnie 85% wszystkich wydatków związanych z wymianą źródła ogrzewania, które uznane zostaną za kwalifikujące do przyznania grantu)

Sposób przyznawania grantu

Refundacja poniesionych wydatków

Warunki otrzymania grantu

o    wykonanie przed przystąpieniem do projektu inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię. Wymóg ten nie dotyczy budynków, które osiągnęły minimalny poziom efektywności energetycznej, wyrażonej współczynnikiem zapotrzebowania budynku na energię pierwotną (współczynnik ten nie może być większy niż 450 kWh/(m2*rok)), W budynkach zabytkowych współczynnik ten może być wyższy;

o    posiadanie bądź sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/audytu energetycznego/uproszczonego audytu energetycznego według metodologii wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków,

o    zlikwidowanie dotychczasowego źródła ciepła,

o    zobowiązanie się do utrzymania nowego źródła ciepła przez okres co najmniej 5 lat,

o    zapewnienie 100% środków na realizację inwestycji dotyczącej wymiany źródła ciepła (85% kosztów zostanie grantobiorcy zwrócone po okazaniu wymaganych dokumentów potwierdzających zrealizowanie prac),

o    warunkiem otrzymania grantu będzie także akceptacja złożonych przez grantobiorcę dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków dotyczących wymiany źródła ciepła w sposób zgodny z wymogami umowy pomiędzy grantobiorcą a Gminą Legnica (grantodawcą), tj. m.in. faktur, dowodów zapłaty, protokołu zezłomowania dotychczasowego źródła ciepła, protokołu odbioru robót (montażu), umowy z wykonawcą robót, itp.

Dodatkowe informacje

o    każdy potencjalny grantobiorca powinien mieć na uwadze, że wymiana źródła ciepła może skutkować wzrostem kosztów ogrzewania. Na etapie podpisywania umowy z grantobiorcami o udzielenie grantu, każdy z nich będzie zobowiązany podpisać oświadczenie, że ewentualny wzrost kosztów ogrzewania nie będzie stanowił nadmiernego obciążenia;

o    o refundację poniesionych kosztów wymiany źródła ciepła będzie mógł ubiegać się każdy potencjalny grantobiorca, który dokonał już takiej inwestycji i spełnia wszystkie wymogi naboru wniosków w zakresie rodzaju wymienionego źródła ciepła, aktualności posiadanego audytu energetycznego itp.

o    ubiegać się o grant może każdy grantobiorca, który nie został wcześniej wykluczony z możliwości ubiegania się o wsparcie oraz ponownie nie ubiega się o dofinansowanie tych samych wydatków dotyczących wymiany źródła ciepła,

o    grantobiorca zobowiązany będzie do wykazania, że dokonane przez niego wydatki zostały poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

o    grantobiorca będzie zobowiązany do umieszczenia w miejscu realizacji grantu tabliczki informacyjnej dotyczącej współfinansowania grantu ze środków EFRR,

o    grantobiorca będzie zobowiązany poddać się kontroli realizacji inwestycji oraz utrzymania wymienionego źródła ciepła przez okres 5 lat po otrzymaniu grantu.

 

Ankieta do pobrania

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 19.03.2019 | Wyświetleń: 240
Powrót na listę aktualności

Zobacz także