Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Nasze miasto przygotowuje się na zmiany klimatu

Nasze miasto przygotowuje się na zmiany klimatu
08.02.2019

W styczniu zakończyły się prace nad planami adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast Polski, w tym Legnicy. Po raz pierwszy w Europie podjęto w takiej skali działania wzmacniające odporność dużych miast na zagrożenia klimatyczne.

Legnica przystąpiła do projektu już w 2015 roku na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska. W roku 2017 uchwałę o przystąpieniu do opracwania Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu podjęła Rada Miejska Legnicy. Już wkrótce projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu trafi do Rady Miejskiej.

Zidentyfikowano zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz wyodrębniono sektory i obszary najbardziej podatne na te zmiany. Wdrożenie planów adaptacji poprawi bezpieczeństwo, jakość i komfort życia w Legnicy, z perspektywą do 2030 roku.

Budowa błękitno-zielonej infrastruktury, modernizacja systemu odprowadzania i wykorzystania wód opadowych, wsparcie dla służb kryzysowych, wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, akcje edukacyjne - to tylko nieliczne z działań, które pomogą przystosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych.

To nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem była ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Projekt jest realizowany przez wiodące podmioty w sektorze ochrony środowiska: konsorcjum składające się z Instytutu Ochrony Środowiska (Państwowego Instytutu Badawczego), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Państwowego Instytutu Badawczego), Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo- inżynierskiej Arcadis. Jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

W ramach prac nad projektem eksperci przeprowadzili liczne analizy i opracowania, a cały proces przygotowania MPA był realizowany we współpracy z władzami miasta oraz przy aktywnym udziale społecznym i zaangażowaniu mieszkańców. Wdrożenie działań zaplanowanych w MPA przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

 

Opracowanie planów działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych to kluczowa część prac na Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu. Tworząc listy działań adaptacyjnych uwzględniono także już realizowane działania związane z przystosowaniem do zmian klimatu.

Podstawą do zaproponowania działań adaptacyjnych była analiza i ocena zagrożeń klimatycznych dla miasta wraz z oceną ryzyka, w której uwzględnione zostały prognozowane zmiany klimatu – scenariusze klimatyczne do 2030 i 2050 roku.

Legnica już wie, jakie zjawiska klimatyczne zagrażają jej mieszkańcom. Gospodarka wodna, zdrowie publiczne i transport - to w tych sektorach należy jak najszybciej podjąć działania adaptacyjne.

MPA umożliwi korzystanie z zewnętrznych dofinansowań na realizację konkretnych projektów. Uwzględnia się w nim specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze Legnicy i opracowuje działania chroniące mieszkańców przed skutkami zmian klimatu.

Chodzi głównie o wzrost temperatury i częstotliwość oraz nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych (nawalne deszcze, podtopienia, fale upałów, susze, huragany itp.), stanowiących zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju miast, w tym Legnicy. Program pozwoli określić niezbędne w tym względzie przedsięwzięcia infrastrukturalne i modernizacyjne.

Analiza danych meteorologicznych z ostatnich 35 lat wskazuje, że częstotliwość i natężenie niektórych zjawisk klimatycznych będą wzrastać. Mieszkańcy Polski częściej będą narażeni na wystąpienie wysokich temperatur (powyżej 30°C), fal upałów, a także ulewnych deszczy, burz i silnych wiatrów. Scenariusze klimatyczne pokazują, że fale upałów mogą być cechą naszego klimatu w kolejnym dziesięcioleciu z tendencją do wydłużania. Równie dotkliwe może być występowanie krótkich, lecz bardzo intensywnych opadów, które mogą powodować lokalne zalania oraz podtopienia ulic i budynków, czy nawet powodzie miejskie.

 

Pliki do pobrania

Opublikował: Małgorzata Banaszkiewicz | Dodano: 08.02.2019 | Wyświetleń: 202
Powrót na listę aktualności

Zobacz także