Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Pomoc uczniom niepełnosprawnym w zakupie podręczników

Pomoc uczniom niepełnosprawnym w zakupie podręczników
11.07.2022

W roku szkolnym 2022/2023 kontynuowana będzie rządowa pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych   i materiałów ćwiczeniowych. Wnioski można składać do 7 września.

Przewiduje to Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinasowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz.U. z 2020r. poz. 1227),

Programem s objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, niepełnosprawnością  ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełno sprawnościami sprzężonymi.  

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy o systemie oświaty jest udzielana uczniom, o których mowa § 3 pkt 1-7 cytowanego wyżej rozporządzenia, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2022/2023 do:

 1. branżowej szkoły I stopnia,
 2. branżowej szkoły II stopnia,
 3. czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 4. klas I–IV pięcioletniego technikum,
 5. klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 6. klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

oraz uczniom, o których mowa w § 3 pkt 8 i 9 cytowanego wyżej rozporządzenia, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2022/2023do:

 1. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy o systemie oświaty jest udzielana uczniom, o których mowa § 3 pkt 1-7 cytowanego wyżej rozporządzenia, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2022/2023 do:

 1. branżowej szkoły I stopnia,
 2. branżowej szkoły II stopnia,
 3. klas I – IV pięcioletniego technikum,
 4. klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 5. klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.

Kwoty dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przedstawia poniższa tabela.

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród z niepełnosprawności  wyżej wymienionych, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności wyżej wymienionych, uczęszczających do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

do kwoty 445 zł

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023, w terminie do dnia 7 września 2022 r.(wniosek w załączeniu).

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Informacja została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

Uchwały nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1227)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1915 ze zm.)

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 11.07.2022 | Wyświetleń: 381
Powrót na listę aktualności

Zobacz także