Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Sesja Rady Miejskiej. Jakie czekają nas zmiany w gospodarce odpadami?

Sesja Rady Miejskiej. Jakie czekają nas zmiany w gospodarce odpadami?
20.11.2019

Najbliższa sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 25 listopada (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta.

Bezpośrednie transmisje z obrad oraz ich zapisy archiwalne dostępne są na internetowej stronie miasta: www.legnica.eu/dla mieszkańca/transmisje z sesji Rady Miejskiej/ BIP - Transmisja na żywo lub Transmisje archiwalne.

Planowany porządek obrad:

1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/19, w tym o wynikach egzaminów”.

5. Program opieki nad zabytkami miasta Legnicy na lata 2017-2020. Sprawozdanie z realizacji programu w latach 2018-2019 (I półrocze).

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych na początku kadencji 2018-2023 oraz za rok 2018.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu adaptacji miasta Legnicy do zmian klimatu do roku 2030.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy w 2020 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Legnicy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”.

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i Autostrady A4.

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Legnicy”.

14. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych na pomnikach przyrody na terenie miasta Legnicy.

15. Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia filii Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy oraz zamiaru zmiany statutu Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.

16. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 wchodzącej w skład Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy poprzez zmianę siedziby.

17. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy poprzez zmianę siedziby.

18. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej.

19. Projekt uchwały zmieniający uchwały w sprawie nadania statutów.

20. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnicy.

22. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

23. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

24. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

25. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia.

26. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia przez Gminę Legnica zadania Powiatu Średzkiego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

27. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia przez Gminę Legnica zadania Powiatu Legnickiego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

28. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia przez gminę Legnicę zadania powiatu złotoryjskiego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej.

30. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

31. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.

32. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2019.

33. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

34. Komunikaty i sprawy różne.

 

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 20.11.2019 | Wyświetleń: 486
Powrót na listę aktualności

Zobacz także