Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej. Poznamy osoby szczególnie zasłużone dla Legnicy

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej. Poznamy osoby szczególnie zasłużone dla Legnicy
22.03.2019
Najbliższa sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 25 marca (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta. Bezpośrednie transmisje z obrad oraz ich zapisy archiwalne dostępne są na internetowej stronie miasta: www.legnica.eu/dla mieszkańca/transmisje z sesji Rady Miejskiej/ BIP - Transmisja na żywo lub Transmisje archiwalne.

Planowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności prezydenta miasta Legnicy.
 4. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za rok 2018.
 5. Roczne Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Legnica w 2018 roku.
 6. Ocena Stanu Sanitarnego Miasta Legnicy za rok 2018.
 7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Legnicy w 2018 r.
 8. Program gospodarowania odpadami komunalnymi – selektywna zbiórka wybranych frakcji odpadów.
 9. Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
 10. Projekt uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Legnicę.
 11. Projekt uchwały w sprawie zasad Legnickiego Budżetu Obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji społecznych.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnego terenu Zakładu Produkcji Wody położonego przy ul. Nowodworskiej w Legnicy.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 przez Miasto Legnica.
 15. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy poprzez zmianę siedziby i miejsca prowadzenia zajęć.
 16. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
 17. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 19 w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
 18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Legnicę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Legnicę oraz określenia granic ich obwodów.
 20. Projekt uchwały o scalaniu i podziale gruntów.
 21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Chojnowskiej i Ignacego Domejki.
 22. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019–2022.
 23. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Legnicy” w roku 2019.
 24. Projekt uchwały w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2019.
 25. Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Legnicy” w roku 2019.
 26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.
 27. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 28. Komunikaty i sprawy różne.

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 22.03.2019 | Wyświetleń: 336
Powrót na listę aktualności

Zobacz także