Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej w Legnicy. Poznaj porządek obrad

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej w Legnicy. Poznaj porządek obrad
25.11.2022

W poniedziałek 28 listopada 2022  o godz.10.00,w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej Legnicy. Przebieg obrad Rady będzie transmitowany poprzez stronę internetową urzędu www.legnica.eu w BIP – Rada Miejska – sesje.

Porządek sesji:

1.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.       Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

3.       Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.

4.       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/22, w tym o wynikach egzaminów – XLIX/1.

5.       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2021 – XLIX/2.

6.       Informacja dotycząca działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta w Legnicy w 2021 r. – XLIX/3.

7.       Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – 1/XLIX.

8.       Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy. – 2/XLIX.

9.       Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2030 Plus” – 3/XLIX.

10.   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023” – 4/XLIX.

11.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców – 5/XLIX.

12.   Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Legnica dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów – 6/XLIX.

13.    Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – 7/XLIX.

14.   Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – 8/XLIX.

15.   Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica – 9/XLIX.

16.    Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania – 10/XLIX.

17. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 9 Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy oraz zamiaru zmiany statutu Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii – 11/XLIX.

18.   Projekt uchwały w sprawie likwidacji Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 153 – 12/XLIX.

19.   Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13/XLIX.

20.   Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – 14/XLIX.

21.   Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022 – 15/XLIX.

23.   Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

24.   Komunikaty i sprawy różne.

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 25.11.2022 | Wyświetleń: 405
Powrót na listę aktualności

Zobacz także