Wkrótce sesja Rady Miejskiej Legnicy

Wkrótce sesja Rady Miejskiej Legnicy
21.05.2018
Wkrótce sesja Rady Miejskiej Legnicy

Planowany Porządek obrad 46 sesji RML, 28 maja 2018 r. (poniedziałek, godz.10.00):

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 4. Informacja z realizacji uchwał oraz wniosków z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji 2014-2018, podjętych w 2017 roku.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXVI/248/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnicy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.”
 7. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy za 2017 rok.
 8. Informacja pn. „Działania na rzecz środowisk senioralnych w Legnicy”.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 2 lata w drodze bezprzetargowej.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.
 12. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Legnicy.
 13. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Strefie Aktywności Gospodarczej sp. z o. o. w Legnicy zadania własnego Gminy polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą.
 14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Legnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2017.
 16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy.
 17. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 18. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 19. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018.
 21. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 22. Komunikaty i sprawy różne.

Opublikował: Barbara Sielicka | Dodano: 21.05.2018 | Wyświetleń: 118
Powrót na listę aktualności

Zobacz także