Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zobacz ilu cudzoziemców kształci się w legnickich szkołach

Zobacz ilu cudzoziemców kształci się w legnickich szkołach
14.01.2022

W roku szkolnym 2021/2022 w legnickich przedszkolach, szkołach dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzonych przez miasto lub inne organy prowadzące kształci się, według stanu na grudzień 2021 r.,  łącznie 1359 osób. Ponad połowa - 752 cudzoziemców (55,33 %) uczy się w szkołach i placówkach niepublicznych, z czego aż 687 (50,55 %) to słuchacze szkół dla dorosłych. Ponadto znaczna część 413 (30,39 %) obcokrajowców   kształci się w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto.

- Dzieci, młodzież i dorośli kształcący się w legnickich szkołach pochodzą z 13 krajów. Mamy uczniów z Białorusi, Gruzji, Armenii, ale też z Urugwaju. Wśród cudzoziemców najliczniej reprezentowaną grupę stanowią osoby pochodzące z Ukrainy – 1303 uczniów (95,87 %) ogółu cudzoziemców – 575 w szkołach miejskich i 728 w szkołach niepublicznych – informuje wydział oświaty kultury i sportu.

Dla uczniów przybywających z zagranicy kontynuujących naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, zgodnie z art. 165 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe organizowane są: dodatkowa, bezpłatna nauka języka polskiego
w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz zajęcia wyrównawcze w zakresie przedmiotów nauczania nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Łączny wymiar zajęć dodatkowych
z języka polskiego i innych przedmiotów nie może przekraczać 5 godzin tygodniowo.
W br. szkolnym w szkołach prowadzonych przez miasto dla 215 cudzoziemców zorganizowano 92 godziny zajęć dodatkowych w wymiarze tygodniowym w odpowiednio dobranych grupach wiekowych.

Cudzoziemcy korzystają również z zajęć pozaszkolnych organizowanych
w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy. 49 obcokrajowców uczęszcza na różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, w tym m. in. taniec towarzyski, współczesny, hip – hop, zajęcia wokalne, teatralne, plastyczne.

W przypadku problemów z odnalezieniem się w nowym mieście, w innej rzeczywistości szkolnej, cudzoziemcy mogą liczyć na wsparcie specjalistów – pedagogów i psychologów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 i Nr 2 w Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.

Dla uczniów niebędących obywatelami polskimi realizujących obowiązek szkolny
w szkole podstawowej placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia albo stowarzyszenie kulturalno – oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia wówczas nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne. Żaden z cudzoziemców mieszkających w Legnicy nie ma możliwości korzystania z nauczania języka kraju pochodzenia organizowanego przez ww. instytucje.

W ostatnich latach zauważalna jest tendencja wzrostowa w zakresie liczby cudzoziemców kształcących się w legnickich szkołach, co niewątpliwie jest zjawiskiem ogólnopolskim i ściśle wiąże się z napływem ludności zza wschodniej granicy. Na przestrzeni 10 lat liczba cudzoziemców kształcących się w legnickich szkołach prowadzonych przez Miasto wzrosła 20-krotnie.

Dyrektorzy legnickich szkół organizują proces kształcenia cudzoziemców w oparciuo obowiązujące przepisy oświatowe oraz w porozumieniu z organem prowadzącym. Wszelkie działania mają na celu wspieranie przybywających z zagranicy, zapewnienie optymalnych warunków do nauki oraz pomoc w przystosowaniu się do życia w obcym kraju.  

Proces nauczania cudzoziemców reguluje art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 t.j.).

Tabela nr 1

Szkoły/placówki prowadzone przez Miasto

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 1

-

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 2

-

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 3

2

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 4

1

 1.  

Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5

-

 1.  

Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 6

-

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 7

2

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 8

-

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 9

2

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 10

-

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 11

-

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 12

4

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 13

20

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 14

1

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 16

1

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 18

-

 1.  

Miejskie Przedszkole Nr 19

2

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 1

16

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 2

20

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 4

46

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 5

112

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 6

26

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 7

26

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 9

47

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 10

25

 1.  

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12 w ZPS

-

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 16

23

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 18

12

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 19

15

 1.  

Szkoła Podstawowa Nr 20 w ZSI

39

 1.  

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w ZSMuz.

6

 1.  

I Liceum Ogólnokształcące

3

 1.  

II Liceum Ogólnokształcące

7

 1.  

IV Liceum Ogólnokształcące

60

 1.  

V Liceum Ogólnokształcące

18

 1.  

VII Liceum Ogólnokształcące

18

 1.  

Liceum Ogólnokształcące Integracyjne

1

 1.  

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w ZSMuz

-

 1.  

Technikum Nr 1 w CKZiU

4

 1.  

Technikum Nr 2 w ZSE

10

 1.  

Technikum Nr 3 w ZSTiO

7

 1.  

Technikum Nr 4 w ZSB

-

 1.  

Technikum Nr 5 w ZSEM

7

 1.  

Technikum Samochodowe

6

 1.  

BS I st. Nr 2 w ZSS

11

 1.  

BS I st. Nr 3 w CKZiU

2

 1.  

BS I st. Nr 4 w ZSTiO

5

 1.  

BSS I st. Nr 7 w ZPS

-

Szkoły/placówki niepubliczne

 1.  

Przedszkole Niepubliczne „Jedynka”

4

 1.  

Przedszkole Niepubliczne „Hobbit”

7

 1.  

Przedszkole Niepubliczne „Kredka”

8

 1.  

Jaśminowa Akademia

1

 1.  

Przedszkole Niepubliczne „Klub Małego Montessorka”

2

 1.  

Punkt Przedszkolny „Harmonia”

1

 1.  

Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek”

4

 1.  

Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka”

2

 1.  

Przedszkole Niepubliczne „Miedziany Krasnalek”

16

 1.  

Przedszkole „Miedziany Krasnalek”

2

 1.  

Przedszkole Integracyjne „Miludkowy Zakątek”

1

 1.  

Prywatna Szkoła Podstawowa

12

 1.  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Dar Losu”

2

 1.  

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

1

 1.  

Technikum Akademickie

2

 1.  

Educross Policealna Szkoła Zawodowa

463

 1.  

Educross Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

1

 1.  

Educross Policealna Szkoła Medyczna

162

 1.  

Niepubliczna Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej „ŻAK”

42

 1.  

Niepubliczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK”

4

 1.  

Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa ”Pascal”

7

 1.  

Policealna Szkoła Medyczna ”Pascal”

5

 1.  

Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna ”Pascal”

3

 

razem

1359

 Tabela nr 2

Cudzoziemcy w legnickich szkołach i przedszkolach

 

publicznych

niepublicznych

razem

przedszkole

35

48

83

szkoła podstawowa

413

14

427

szkoła średnia dla młodzieży

159

3

162

szkoła średnia dla dorosłych

-

687

687

razem

607

752

1359

 

  Tabela nr 3

narodowość

przedszkola

szkoły podstawowe

szkoły ponadpodstawowe

dla młodzieży

szkoły policealne, LO dla dorosłych

razem

Armenia

5

2

-

2

9

Białoruś

-

10

2

10

22

Gruzja

2

-

-

3

5

Hiszpania

1

-

-

-

1

Irlandia

1

-

-

-

1

Mołdawia

-

1

-

-

1

Niemcy

-

-

2

-

2

Rosja

-

2

1

3

6

Rumunia

-

3

-

-

3

Ukraina

74

404

157

668

1303

Urugwaj

-

-

-

1

1

Wielka Brytania

-

4

-

-

4

Włochy

-

1

-

-

1

razem

83

427

162

687

1359

 

 

Typ szkoły/placówki

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

miejskie przedszkola

3

0

0

0

1

2

17

23

26

35

szkoły podstawowe

2

4

11

16

25

92

164

272

310

413

gimnazja

10

11

5

11

20

-

-

-

-

-

szkoły ponadpodstawowe

16

21

32

31

27

29

40

101

129

159

razem

31

36

48

58

73

123

221

396

465

607

Tabela Nr 4

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 14.01.2022 | Wyświetleń: 392
Powrót na listę aktualności

Zobacz także