Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

"Południowo-zachodni Szlak Cysterski" Poddziałanie 6.4.

"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

logo

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

"Południowo-Zachodni Szlak Cysterski" Poddziałanie 6.4.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a na zasadzie partnerstwa, wraz z Gminą Legnica, uczestniczy w projekcie 20 podmiotów, w tym 4 wojewódzkie jednostki samorządu terytorialnego, 12 gminnych jednostek samorządu terytorialnego oraz 4 regionalne organizacje turystyczne.

30 września 2010r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński podpisał z Polską Organizacją Turystyczną umowę o dofinansowanie projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski". Całkowity koszt projektu to ponad 36 mln zł.

Główne cele projektu zakładają podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju i województw w nim uczestniczących, a także promocję w kraju i zagranicą pocysterskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Polską. Projekt zakłada również stworzenie systemu informacyjno-promocyjnego infokiosków i bazy internetowej oraz spójne oznakowanie trasy, obiektów i elementów infrastruktury turystycznej pod jedną marką.

W wyniku realizacji projektu powstanie Południowo-zachodni Szlak Cysterski - liniowy produkt turystyczny przebiegający przez główne korytarze tranzytowe. Na szlaku powstaje właśnie podstawowa infrastruktura turystyczna, tj. parkingi, sanitariaty oraz punkty informacji turystycznej.

Gmina Legnica w ramach projektu zrealizowała inwestycję obejmującą budowę dwóch parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego wraz z sanitariatami oraz przebudowę (adaptację) pomieszczeń Bramy Głogowskiej dla potrzeb punktu informacji turystycznej. Dodatkowo, w ramach zadań sieciowych realizowanych przez Lidera projektu, w Gminie Legnica umieszczono 5 infokiosków, które niebawem zostaną uruchomione, oznakowano trasę Szlaku Cysterskiego znakami drogowymi oraz umieszczono tablice pamiątkowe promujące projekt w różnych częściach miasta.

Dzięki udziałowi w przedmiotowym projekcie Gmina Legnica otrzyma dofinansowanie do ww. infrastruktury turystycznej w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych.

Finanse projektu w przypadku zadań zrealizowanych przez Gminę Legnica (bez uwzględnienia zadań sieciowych realizowanych przez Lidera):

 

Łączna wartość Projektu: 2.430.039,11 PLN.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 1.917.562,85 PLN.

Wysokość dofinansowania: 1.629.928,41 PLN.

Wysokość wkładu własnego kwalifikowalnego: 287.634,44 PLN.

Brama Głogowska

Brama Głogowska

Brama Głogowska

Szalet

Oficjalna strona projektu:

http://www.turystyka.dolnyslask.pl/content/view/745/1/lang,polish/

 

logo
logo