Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

„Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”

Logo programu

„Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”

Projekt systemowy realizowany jest w ramach Działania 7.2 RPO WD.  Składa się z trzech komplementarnych w stosunku do siebie projektów, dotyczących: przygotowania wskazanego przez szkołę podstawową nauczyciela przyrody, wyposażenia szkoły podstawowej, wskazanej przez organ prowadzący, w nowoczesną pracownię przyrodniczą; wdrożenia w szkołach programów rozwojowych dotyczących w szczególności przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w ramach Działania 9.1.2 POKL.

Założeniem projektu był zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych służących realizacji zajęć, z wykorzystaniem eksperymentu, w ramach przedmiotu przyroda w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Dostarczony sprzęt pozwola na zaprojektowanie i przeprowadzenie większości doświadczeń uczniowskich przewidzianych w programach nauczania przedmiotu przyroda, wpływając na rozwój zainteresowań i umiejętności uczniów związanych z poznawaniem i badaniem środowiska naturalnego oraz jego ochroną. Na wyposażenie pracowni składają się multimedia, które pozwolą na wizualizację przebiegu i wyników prowadzonych eksperymentów, a także interaktywne systemy informatyczne umożliwiające bieżące i efektywne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów. Zakłada się, że większość z wyposażonych pracowni stanie się jednocześnie lokalnymi ośrodkami doskonalenia i doradztwa metodycznego dla wszystkich nauczycieli przyrody. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni za łączną kwotę 155 056, 27 zł oraz ze środków organu prowadzącego meble o wartości 10 tys. zł. Nie jest znana ogólna kwota dofinansowania przeznaczona na wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć oraz wycieczki.

 


 

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Legnicy przy ulicy Marynarskiej 31

 

Pracownia przyrodnicza SP9

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet VII, Działanie 7.2.

 

Głównym celem projektu jest:

-  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji,

- zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,

- podnoszenie jakości procesu kształcenia,

- wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego z uczniów ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych umiejętności poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

- wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej

 

Umowa Partnerska  zawarta dnia 16.11.2009 r. podpisana przez Marka Łapińskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Jerzego Łużniaka - Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego i Dorotą Purgal - Zastępcą Prezydenta

 

Środki finansowe:

- całkowita wartość projektu                              23.250.035,32

- wkład Unii Europejskiej                                    16.275.024,72

- wkład Województwa Dolnośląskiego                 6.975.010,60

 

Okres realizacji projektu: 2009-2015 rok.