Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Gospodarowanie odpadami

Podział pojemników z odpadami na metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, BIO i zmieszane

Od 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie nowe przepisy, które dotyczą gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego momentu każdy z nas będzie miał obowiązek segregowania odpadów.

Jakie czekają nas zmiany?

 1. Od 1 stycznia 2020 każdy - zarówno w nieruchomościach mieszkalnych, jak i w firmach – każdy ma obowiązek prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Za jej brak nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości dwukrotnej wartości stawek podstawowych.
 2. Odpady będziemy teraz segregować na 5 frakcji (obecnie 3). Oznacza to, że pojawi się 5 pojemników: niebieski - na papier, w tym tektury, żółty - na metale i tworzywa sztuczne, zielony na szkło, brązowy na bioodpady, czarny, pomarańczowy lub niemalowany (cynkowany) na odpady zmieszane.
 3. Obecnie to właściciel ma obowiązek zapewnienia pojemników na odpady i ponoszenia kosztów ich dzierżawy. Na mocy uchwały obowiązek ten przejęła na siebie gmina poprzez firmę, która wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Dotyczy to nieruchomości zamieszkanych oraz mieszanych, gdzie są lokale mieszkalne i usługowe.
 4. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą zadeklarować prowadzenie kompostownika. Oznacza to 3,50 zł mniej w opłacie śmieciowej miesięcznie dla każdego mieszkańca.
 5. Od nowego roku bioodpady odbierane będą raz w tygodniu, przez cały rok.
 6. Każdy właściciel nieruchomości będzie musiał mieć w swoim zasieku pojemnik lub worek (zabudowa jednorodzinna) na szkło. Obecnie szkło jest zbierane w systemie gniazdowym w wybranych punktach w mieście lub workowym dla zabudowy jednorodzinnej.
 7. Firmy będą mogły podejmować decyzję, czy chcą być w gminnym systemie odbioru odpadów, czy sami chcą wybrać firmę, która odbierze im odpady.
 8. Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie od 1 stycznia 2020 r. 21,80 zł miesięcznie na mieszkańca. Zawiera ona w sobie m.in.: koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, dostarczaniem, wymienianiem i utrzymywaniem pojemników (lub worków), zbiórek akcyjnych wielkich gabarytów i elektroodpadów, koszty funkcjonowania PSZOK-ów i Miejskich Punktów Elektroodpadów oraz likwidacji dzikich wysypisk.
 9. Obowiązek złożenia nowej deklaracji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje od 1 stycznia 2020 r.
 10. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 roku:
  • Niesegregowane zmieszane odpady komunalne – raz w tygodniu
  • Bioodpady (pojemnik lub worek brązowy) – raz w tygodniu
  • Metale i tworzywa sztuczne (pojemnik lub worek żółty) – raz na dwa tygodnie
  • Papier (pojemnik lub worek niebieski) – raz w miesiącu
  • Szkło (pojemnik lub worek zielony) – raz w miesiącu
Poniżej Uchwały wprowadzające nowe zasady:

Wszystkie szczegółowe informacje o zatwierdzonych już zmianach w legnickim systemie gospodarowania odpadami są dostępne w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta, na III piętrze Ratusza (plac Słowiański 8) pok. 305 i 309, tel. 76 72 12 342 oraz tel. 76/72 12 343

W związku z ostatecznym rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Legnica” dokonano wyboru firmy: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy, ul. Nowodworska 60.

W dniu 30 grudnia 2019 roku Gmina Legnica podpisała umowę z firmą LPGK Sp. z o. o. na okres od 1.01.2020 r. do 31.03.2021 r.


Urząd Miasta Legnicy informuje, że właściciele nieruchomości, zobowiązani do ponoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą dokonywać wpłat w kasach Urzędu Miasta, lub na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Legnica
Bank PEKAO S.A.
 
nr 06 1240 3464 1111 0010 5098 4975

W związku z podjętą uchwałą nr XX/203/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zmienione terminy i częstotliwości wnoszenia opłat. Uchwała określa, że miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, w następujących terminach:

 1. osoby fizyczne, bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe:
  • za I kwartał do dnia 31 marca danego roku;
  • za II kwartał do dnia 30 czerwca danego roku;
  • za III kwartał do dnia 30 września danego roku;
  • za IV kwartał do dnia 20 grudnia danego roku.
 2. pozostali właściciele nieruchomości - comiesięcznie, bez wezwania, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia tej opłaty, a za miesiąc grudzień do dnia 20 grudnia.

Proponowana zmiana umożliwia wnoszenie opłat osobom fizycznym w terminie wyznaczonym w uchwale tj. cztery razy w roku, co nie wyklucza również wnoszenie opłat miesięcznie z zachowaniem warunku, wniesienia łącznej wysokości opłaty za poszczególne kwartały w w/w terminach.

Natomiast w przypadku osób prawnych opłaty będą wnoszone co miesiąc.