Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Uchwały Rady Miejskiej Legnicy wprowadzające nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwały Rady Miejskiej Legnicy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Legnica:

 1. Uchwała nr XXIV/312/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia.

 2. Uchwała nr XXIV/313/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 3. Uchwała nr XIV/200/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica.

 4. Uchwała nr XIV/203/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 5. Uchwała nr XIV/201/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Uchwała nr XVI/233/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 6. Uchwała nr XIV/202/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  Uchwała nr XXIV/311/20 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


ARCHIWUM:

 

 1. Uchwała Nr XXVI/268/12  w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnica

  Uchwała nr XLIII/462/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica

  Uchwała nr XX/202/16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r., poz.2793).

  Uchwała nr XXIV/226/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica
   
 2. Uchwała Nr XXVI/269/12 w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

  Uchwała Nr XX/201/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r., poz. 2792).
   
 3. Uchwała Nr XXVI/271/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów,

  Uchwała Nr XXXI/330/13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

  Uchwała nr XLIII/461/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Uchwała nr XX/204/16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r., poz.2795)
   
 4. Uchwała nr XL/423/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

  Uchwała Nr XXVI/272/12 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
   
 5. Uchwała Nr XXXV/359/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Uchwała Nr XXXVI/368/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lipca 2013 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Uchwała nr XX/203/16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r., poz.2794).
   
 6. Uchwała nr XL/424/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Uchwała Nr XXVI/274/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

  Uchwała Nr XXVIII/298/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej do właściciela nieruchomości

  Uchwała Nr XX/200/16 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016r., poz. 2791).
   
 7. Uchwała nr XL/422/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

  Uchwała Nr XXVI/270/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

  Uchwała Nr XXXI/329/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
   
 8. Uchwała nr XXVII/264/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.