Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

SIP/GIS

System Informacji Przestrzennej (SIP) miasta Legnicy jest próbą zaspokojenia potrzeb internautów, poszukujących poprzez sieć internetową informacji przestrzennych o naszym mieście.


W Systemie Informacji Przestrzennej miasta Legnicy dostępne są:

Portal Geodety - platforma umożliwiająca elektroniczną obsługę prac geodezyjnych zgłaszanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

 

Portal mapowy - prezentujący między innymi:

 • zdjęcia satelitarne i lotnicze miasta Legnicy,
 • dane z zakresu planowania przestrzennego:
  • ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy,
  • zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • mapy zagrożenia powodziowego,
 • Gminną Ewidencję Zabytków,
 • Legnicki Budżet Obywatelski,
 • dane z zakresu gospodarki odpadami:
  • obszary zbiórki,
  • lokalizację pojemników, Punktów Selektywnej Zbiórki odpadów i Reginalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
 • dane z zakresu ochrony środowiska:
  •  mapa akustyczna
 • dane geodezyjne:
  • mapa ewidencyjna (obręby, działki, budynki, adresy),
  • mapa funkcji budynków,
  • mapa wysokości budynków,
  • mapa władania (wg grup rejestrowych),
  • mapa użytków gruntowych.

 

Inwentaryzacja systemów grzewczych - platforma prezentująca lokalizację systemów ogrzewania stosowanego w budynkach.

Inteligentny System Transportu (ITS) - system informujący o:

 • ruchu drogowym (m.in. o warunkach przejazdu i utrudnieniach w ruchu),
 • transporcie publicznym (rozkład jazdy autobusów, lokalizacja przystanków oraz bieżąca lokalizacja autobusów),
 • obrazie z kamer systemu ITS


Czym jest SIP?
W praktyce spotykamy się z wieloma innymi określeniami bliskoznacznymi definiującymi te systemy.  Bardzo popularnym i chyba często używanym odpowiednikiem SIP (System Informacji Przestrzennej) jest GIS (ang. Geographic Information System) czy LIS (ang. Land Information System). W istocie, pomimo różnych celów przetwarzania informacji (baz danych) w różnych dziedzinach (geografii, geodezji, informatyce, zarządzaniu kryzysowym, medycynie i innych) we wszystkich tego typu systemach, punktem wyjścia są dane związane z lokalizacją obiektów. Dotyczyć one będą danych przestrzennych (informacje o kształcie, lokalizacji bezwzględna i topologia) oraz danych opisowych (atrybuty takie jak cechy ilościowe i jakościowe obiektów, które nie mają charakteru przestrzennego). Zatem SIP to system opisujący przestrzennie zjawiska i procesy.

Dane te powinny być jak najbardziej aktualne oraz dostępne w jednym miejscu. W ten sposób SIP może stać się podstawą do planowania działań administracji publicznej związanych z zarządzaniem miastem, jak też ułatwieniem przy podejmowania decyzji przez szeroki krąg osób poprzez uzyskanie dostępu do kluczowych informacji przestrzennych o mieście Legnicy.

Pamiętać jednak należy, że prezentowane dane mają charakter informacyjny i poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokumentu oficjalne.

Założenie, z jakim jest budowany niniejszy system jest jego rozwój, zgodnie z Państwa oczekiwaniami i potrzebami. W związku z tym prosimy o przesyłanie Państwa uwag i sugestii dotyczących rozwoju SIP na adres sip(at)legnica.eu.

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.