Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Obszar działania

Legnicka Rada Seniorów jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym powoływanym przez Prezydenta Miasta. Powstała pod koniec roku 2012. Współpracuje z władzami Miasta przy rozstrzyganiu kwestii istotnych dla osób starszych, informuje o ich potrzebach i oczekiwaniach, dzięki czemu może mieć wpływ na jakość wszelkich usług oferowanych z myślą o seniorach.

Członkowie Rady wybierani są spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych oraz przedstawicieli rad spółdzielni mieszkaniowych, uniwersytetów trzeciego wieku i klubów seniora.

Rada może działać w następujących obszarach:

  • zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów,
  • wspierania różnorodnej aktywności ludzi starszych,
  • profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,
  • przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu,
  • wspierania i upowszechniania różnorodnych form edukacji seniorów,
  • upowszechniania wiedzy o możliwościach osób starszych i ich potencjale społecznym.