Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Wymieniłeś stare piece dostaniesz dotację. Złóż wniosek do 15 listopada

Wymieniłeś stare piece dostaniesz dotację. Złóż wniosek do 15 listopada
11.10.2018

Mieszkańcy Legnicy, którzy wymienili w mieszkaniach przestarzałe pieca w okresie - od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia roku 2016 na nowoczesne przyjazne środowisku mogą do 15 listopada roku 2018 składać wnioski o gminną dotację.

To korzystne dla legniczan wydłużenie terminu jest możliwe dzięki uchwale Rady Miejskiej przyjętej na wniosek prezydenta podczas ostatniej sesji w tej kadencji.

W ramach programu udzielania przez miasto dofinansowania do zrealizowanych inwestycji wymiany systemów ogrzewania na proekologiczne w latach 2015-2018 podpisano umowy o refundacji z ponad 700 mieszkańcami. Łączna wartość udzielonych dotacji wynosi obecnie ok. 3,3 mln zł.

Przypomnijmy. Dotacja przysługuje tym, którzy trwale wymienili system ogrzewania opartego na paliwie stałym na:

1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

2) ogrzewanie gazowe,

3) ogrzewanie olejowe,

4) ogrzewanie elektryczne,

5) odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne i pompy ciepła).

Wysokość dofinansowania wynosi do 45 proc. udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej, niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych i nie więcej niż 5 000 zł dla pozostałych podmiotów.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, poniesionych w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2016 r., w szczególności:

1) demontażu palenisk węglowych,

2) zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania,

3) zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji (wraz z grzejnikami) związanej z nowym źródłem ogrzewania,

4) likwidacji, modernizacji lub budowy nowego systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego ogrzewania,

5) podłączenia do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z wyłączeniem węzła cieplnego,

6) zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii.

            Więcej informacji w załącznikach i dokumentach zamieszczonych na www.legnica.eu.

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy

 

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Legnicy

 

§ 1.

1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru

przedsięwzięć inwestycyjnych do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:

1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

2) ogrzewanie gazowe,

3) ogrzewanie olejowe,

4) ogrzewanie elektryczne,

5) odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne i pompy ciepła).

2. Środki finansowe na udzielenie dotacji celowej pochodzić będą z budżetu miasta Legnicy.

3. Dofinansowane w formie dotacji celowej mogą być przedsięwzięcia inwestycyjne określone w Programie ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy, służące ochronie powietrza mające na celu zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń (PM2,5, PM10, SO2, NO2, CO2, benzo(a)pirenu).

4. Dofinansowane mogą być przedsięwzięcia inwestycyjne, które nie korzystały z innych możliwości

dofinansowania.

§ 2.

1. Wysokość dofinansowania wynosi do 45 % udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych i nie więcej niż 5 000 zł dla pozostałych podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1.

2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,

poniesionych w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2016 r., w szczególności:

1) demontażu palenisk węglowych,

2) zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania,

3) zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji (wraz z grzejnikami) związanej z nowym źródłem ogrzewania,

4) likwidacji, modernizacji lub budowy nowego systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego ogrzewania,

5) podłączenia do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z wyłączeniem węzła cieplnego,

6) zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii.

3. Dotacja może być przyznana po wykonaniu prac objętych wnioskiem.

4. Dofinansowaniem objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane jako fabrycznie nowe

i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniające właściwe normy i posiadające dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski.

5. Od zasady likwidacji pieca węglowego można odstąpić gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym, poświadczonego opinią kominiarską.

6. Dotacja przysługuje tylko raz na dany lokal czy budynek bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania.

7. W odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub zarejestrowana jest jej siedziba, udzielone dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352, 24.12.2013, L 352/1 – L 352/8).

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy:

1) wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy

i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na podstawie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis należy przedstawić na Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311, z późn. zm.).

8. Pomoc de minimis będzie udzielana do czasu obowiązywania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352, 24.12.2013, L 352/1 – L 352/8). tj. do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 7 ust. 4 po upływie okresu stosowania tego rozporządzenia powyższa dotacja stanowiąca pomoc de mini mis pozostaje objęta wyżej wymienionym rozporządzeniem przez kolejne sześć miesięcy.

§ 3.

1. Do korzystania z dotacji uprawnione są:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy,

2) jednostki sektora finansów publicznych.

2. Podstawą przyznania dotacji jest złożenie do dnia 15 listopada 2018 r. wniosku - wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów wymienionych we wzorze wniosku (oryginały do wglądu).

4. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy.

5. Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, zostaną odrzucone.

6. Odrzucone zostaną wnioski złożone po terminie wskazanym w §3 ust.2, a także powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie wniosku bez wymaganych załączników,

2) złożenie wniosku przez osobę nieuprawnioną,

3) złożenie wniosku na niewłaściwym formularzu,

7. Do rozpatrywania wniosków powołana zostanie zarządzeniem Prezydenta Miasta Legnicy komisja.

8. Wnioski rozpatrywane będą w/g następujących kryteriów :

1) termin i poprawność złożenia wniosku,

2) wielkość efektu ekologicznego osiągniętego poprzez realizację przedsięwzięcia.

9. Komisja rozpatrując wniosek dokonuje wizji w lokalu/budynku potwierdzając protokołem dokonaną inwestycję.

10. Procedura przyznawania dotacji będzie realizowana przez komisję, do wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta Legnicy w danym roku budżetowym.

11. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

12. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy cywilno-prawnej pomiędzy Gminą Legnica a wnioskodawcą.

13. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

§ 4.

Podstawę rozliczenia dotacji stanowić będą dokumenty dołączone do wniosku, o których mowa w § 3 ust.3

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK

o udzielanie dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne

 

1. Pełna nazwa Wnioskodawcy (imię i nazwisko właściciela/najemcy lokalu/budynku mieszkalnego lub nazwa wspólnoty mieszkaniowej/jednostki organizacyjnej)*:

…………………………………………………………………………………………........................

2. Seria i numer dowodu osobistego, PESEL (osoby fizycznej)/ NIP, REGON (wspólnoty/jednostki

organizacyjnej) :

……………………………………………………………………………………..…………………..

……………………………………………….……………………………………..….........................

3. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do podpisania umowy z Gminą Legnica wraz ze

wskazaniem zajmowanych przez nie stanowisk:

……………………………………………………………………………...………..….……………….

……………………….……………………………………………………..………...…........................

4. Adres zamieszkania/siedziby i nr telefonu Wnioskodawcy:

………………………………………………………………………..……………..…………………..

…………………….………………………………………………..………………..….........................

5. Nazwa banku i numer konta bankowego Wnioskodawcy:

………………………………………………………………………...…………………........................

6. Dokładny adres inwestycji:

…………………………………………………...…………………………………..….……………….

7. Rodzaj i ilość zainstalowanych dotychczas źródeł ciepła na paliwo stałe (np. piec kaflowy, piec kuchenny, piec centralnego ogrzewania) oraz moc źródła ogrzewania [kW]*:

………........…………………………………………………………………………………....................

8. Opis zrealizowanej inwestycji:

…………………………………………………………………………………………............................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

10. Rodzaj i moc [kW] nowozainstalowanego źródła ciepła (ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne,

podłączenie do sieci ciepłowniczej, odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne)*:

……..........……………………………………………………………………………………..................

…............................................................................................................................................................

12. Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]: …………………………………….………............................

13. Termin realizacji inwestycji (miesiąc/rok): ..........................................................................................

14. Wysokość poniesionych kosztów (w PLN): na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła: ………………………

(słownie złotych .....................................................)

15. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem (oryginały dokumentów wnioskodawca – dotowany zobowiązany jest posiadać do wglądu):

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów), aktualny na dzień złożenia wniosku;

a) w przypadku posiadania tytułu prawnego innego niż prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości,

b) w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania;

2. Zaświadczenie o terminie i liczbie zlikwidowanych pieców/kotłów/kominków węglowych, wystawione przez wykonawcę wykonującego zmianę systemu ogrzewania, kominiarza, administratora itp.

3. Kserokopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ

administracji architektoniczno-budowlanej**,

4. Protokół :

a) próby szczelności instalacji gazowej, przeprowadzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń gazowych – w przypadku ogrzewania gazowego**,

b) odbioru technicznego instalacji ogrzewania olejowego, dokonanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych – w przypadku ogrzewania olejowego**,

c) odbioru technicznego instalacji ogrzewania elektrycznego dokonanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – w przypadku ogrzewania elektrycznego**,

d) odbioru technicznego przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i dopuszczenia do eksploatacji układu rozliczeniowego energii cieplnej – w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej**,

e) odbioru technicznego i oddania instalacji sporządzonego przez specjalistyczną firmę - w przypadku instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii**,

5. Zaświadczenie o zakończeniu robót z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m. Legnicy**.

6. Kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzająca trwałe usunięcie połączenia pieca kaflowego lub kominka z przewodem kominowym,

7. Certyfikaty zgodności CE zamontowanych urządzeń,

8. Oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy**:

a) pełnomocnictwo,

b) dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

9. Kserokopie następujących Faktur Vat/rachunków (Oryginały do wglądu) wraz z potwierdzeniami przelewów - w przypadku płatności bezgotówkowych  wskazujące osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości/nazwę wspólnoty mieszkaniowej jako nabywcę, według sporządzonego wykazu według następującego wzoru (w przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć odrębne zestawienie z wyszczególnieniem kosztów, wchodzących w skład całościowej kwoty, ujętej na fakturze VAT/rachunku, potwierdzone przez wystawcę ww. dokumentów):

10. W przypadku o ubieganie się dotację stanowiącą pomoc de minimis zgodnie z art.37 ust.1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis w rozumieniu rozporządzenia KE nr 1407/2013 ma obowiązek przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy:

1) wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy

i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na podstawie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis należy przedstawić na Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311, z późn. zm.)

OŚWIADCZENIA:

1. Znana jest mi treść uchwały Nr XLII/447/18 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków

budżetu Miasta Legnica.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Legnica – zgodnie

z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w zakresie realizacji niniejszego wniosku.

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonanego zadania.

4. Wnioskowana przeze mnie dotacja jest/nie jest* objęta przepisami dotyczącymi pomocy de minimis.

5. Jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT*. Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje mi/nie przysługuje* odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwotę netto).

6. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu miasta Legnica, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Urząd Miasta Legnica.

7. Na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymałem/nie otrzymałem* dofinansowanie z innych

źródeł w kwocie ….......................................................................................................................

(słownie złotych:..........................................................................................................................)

Legnica, dnia ……………………………. ……………………………………………

(podpis Wnioskodawcy lub osób reprezentujących Wnioskodawcę)

* niepotrzebne skreślić

** dołączyć o ile wymagane przepisami prawa

 

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 11.10.2018 | Wyświetleń: 1509
Powrót na listę aktualności

Zobacz także