Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

„Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi”

KAPITAŁ LUDZKI - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Tytuł projektu: „Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi" (WND - POKL.03.03.02-00-054/11)

Nazwa programu operacyjnego : Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer i nazwa priorytetu: Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Numer i nazwa działania: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Numer i nazwa poddziałania: Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe

Nazwa funduszu finansującego priorytet:

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Instytucja Pośrednicząca: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Tryb naboru wniosków o dofinansowanie: konkursowy

Typ projektu: projekt partnerski (Lider - PWSZ im. Witelona w Legnicy, Partner - Gmina Legnica)

Poziom dofinansowania w ramach projektu: 100 % (85% ze środków unijnych, 15% z budżetu państwa)

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana przez Lidera Projektu. Pomiędzy Liderem Projektu a Partnerem podpisano Umowę Partnerską z dn.27.04.2012 r.

Okres realizacji projektu: od 1.05.2012 r. do 30.06.2014 r.

Wartość projektu: 512 329,60 zł   

Kwota dofinansowania: 512 329,60 zł

Środki własne: wkład własny nie był wymagany

 Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia przyszłych nauczycieli poprzez przygotowanie i wdrożenie przez PWSZ im Witelona w Legnicy Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych do 30.06.2014 r. w wybranych 11 placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnica. 

 Projekt jest odpowiedzią na zanalizowane potrzeby w zakresie praktyk studenckich w szkołach podstawowych i przedszkolach. Zakłada opracowanie Modelowego Programu Praktyk Pedagogicznych, który będzie regulował wszystkie aspekty organizacji praktyk.

 Szczególną uwagę zwrócimy w nim na:

  • integrację wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami poza murami uczelni w różnych sytuacjach "bycia nauczycielem-wychowawcą" w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,
  • korelację praktyk z przygotowaniem teoretycznym i metodycznym studentów,
  • na zajęciach z metodyki edukacji wczesnoszkolnej będziemy skupiać uwagę studentów na projektowaniu lekcji, by podmiotem działającym był uczeń i jego twórcza aktywność intelektualna; na  formułowaniu celów lekcji, funkcji, czynności i zadań; na poznawaniu twórczego uczenia się,
  • podniesienie jakości praktyk przez wyselekcjonowanie i przygotowanie szkół podstawowych i przedszkoli mających objąć opiekę nad praktykantami,
  • zacieśnienie współpracy na linii PWSZ - szkoły podstawowe/przedszkola - organ prowadzący.

Efektem projektu będzie podniesienie jakości kształcenia dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Wpłynie on także na bliższe i bardziej profesjonalne podejście studentów do rodziców, na wzrost motywacji młodzieży do podjęcia studiów na specjalnościach Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Wczesnoszkolna. Szkoły podstawowe i przedszkola w przyszłości pozyskają dzięki temu wykwalifikowanych i profesjonalnych nauczycieli.

Projekt skierowany jest do:

  1. studentów  PWSZ przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela w specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna  -15 osób i Edukacji Wczesnoszkolnej - 25 osób
  2. kadry pedagogicznej przedszkoli i szkół podstawowych - 29 nauczycieli - opiekunów praktyk i 11 dyrektorów (nauczyciele dyplomowani lub mianowani klas I-III i przedszkoli, w tym 5 nauczycieli j. angielskiego, posiadający wykształcenie magisterskie kierunkowe zgodne z przedmiotem praktyk). Nauczyciele zostaną przygotowani do pełnienia roli opiekunów praktyk stale współpracujących z PWSZ
  3. szkół podstawowych (7) i przedszkoli (4) z terenu Legnicy, gdzie będą realizowane praktyki zgodnie z Modelowym Programem Praktyk Pedagogicznych, współpracujących lub zainteresowanych współpracą z PWSZ w celu lepszego przygotowania studentów do pełnienia roli nauczyciela. Liczba szkół i przedszkoli uczestniczących - uczestników projektu wynika z liczby placówek, które brały udział w konsultacjach projektowych i pozwoli na stworzenie sieci "szkół i przedszkoli ćwiczeń", gdzie będą odbywały się praktyki w trakcie i po zakończeniu projektu.

 Wszelkie informacje dotyczące projektu, w tym również lista rekrutowanych placówek i nauczycieli dostępne są na stronie: www.praktykipedagogiczne.pwsz.legnica.edu.pl