Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

,,Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego”

"Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego"

Teren projektu
Głównym dokumentem warunkującym pozyskanie funduszy unijnych na rewitalizację miast w ramach priorytetu 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, oprócz wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności, jest lokalny program rewitalizacji (dalej LPR). Dokument ten opisuje obszary zdegradowane w mieście oraz określa cele główne, na osiągnięcie których można pozyskać fundusze unijne. W założeniu, działania zaplanowane do realizacji programu mają zmniejszyć i zapobiec dalszym niekorzystnym zjawiskom społecznym, takim jak ubóstwo, patologie i wykluczenie społeczne, poprawić jakość i warunki życia mieszkańców, a zrewitalizowany obszar uczynić atrakcyjnym turystycznie i inwestycyjnie.
Ograniczenia związane z wyborem obszaru wsparcia oraz wielkością środków finansowych, jakie gmina może w ramach wsparcia przeznaczyć na działania związane z rewitalizacją, spowodowały wybór programowania zintegrowanego, zgodnie ze sprawdzoną w praktyce tezą, iż najlepsze rezultaty przynosi równoczesne powiązanie wsparcia w zakresie infrastruktury i mieszkalnictwa z długofalowymi działaniami zmierzającymi do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych.
Realizację działań zaplanowano do roku 2015 z zastrzeżeniem, iż działania społeczne w ramach funkcjonowania Środowiskowego Centrum Integracyjno – Profilaktycznego realizowane będą dopóki istniała będzie taka potrzeba.

Projekty podstawowe realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Legnicy na lata 2007 - 2015

 • Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego
  – przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym,
 • Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – budowa ogrodu zabaw dla dzieci,
 • Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego
  – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego,
 • Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego
  – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych,
 • Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego
  – przebudowa infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana,
 • Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego
  – przebudowa ulicy Libana,
 • Nadanie nowych, edukacyjnych funkcji zdegradowanym obiektom powojskowym
  – przebudowa i adaptacja budynków „D” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na Ośrodek Projektów i Edukacji.


Projekty rezerwowe:

 • Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja infrastruktury Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Anastasis”, użytkowanej przez Stowarzyszenie pn. Oddział Terenowy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Powrót do życia Anastasis”, pełniące kluczowe funkcje społeczne na obszarze wsparcia,
 • Nadanie nowych, edukacyjnych funkcji zdegradowanym obiektom powojskowym
  – przebudowa i adaptacja budynku nr 1 PWSZ im. Witelona w Legnicy na cele dydaktyczne wraz z budową infrastruktury – I etap”.

Mapa zadan