Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Diagnoza

DIAGNOZA ROZWOJU LOKALNEGO LEGNICY na potrzeby przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego

Diagnoza rozwoju lokalnego Legnicy została opracowana przez Zespół Miejski w oparciu o szereg danych statystycznych, publikacji, warsztatów i badań, przy wsparciu merytorycznym Związku Miast Polskich udzielanym na bieżąco przez troje Doradców, jak również interesariuszy społecznych i instytucjonalnych z obszaru miasta. W trakcie prac diagnostycznych dokonano pogłębionych analiz bieżącego stanu rozwoju Legnicy we wszystkich wymiarach wskazanych w Programie, tj. społecznym, gospodarczym środowiskowym, jak również przestrzennym, finansowania rozwoju miasta, kulturowym i inteligentnego zarządzania miastem. Wymiary te przenikają się wzajemnie i są ze sobą ściśle powiązane. Wymiar finansowy przejawia się w każdej ze sfer, gdyż zidentyfikowane problemy i obszary kryzysowe wprost przekładają się na sytuację finansową miasta, czy to w postaci potrzeb infrastrukturalnych i społecznych, poziomu aktywności ekonomicznej mieszkańców, czy też niezbędnych nakładów środowiskowych. Szczególnie w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa, wymiar ten będzie znacząco determinował zakres i rodzaj podejmowanych działań rozwojowych. Z jednej strony winny one generować nowe źródła przychodów dla miasta, np. zwiększając bazę podatników poprzez wzmacnianie kapitału społecznego i przedsiębiorczości, a z drugiej optymalizować koszty działań nie generujących przychodów, acz kluczowych dla funkcjonowania miasta i jego mieszkańców, np. poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i działania adaptacyjne względem zmian klimatu. Wymiar inteligentnego zarządzania miastem z kolei, zidentyfikowano jako czynnik rozwoju instytucjonalnego i zostanie on podjęty w ramach odrębnej diagnozy w tymże zakresie.

Poniżej zaprezentowano główne wnioski z diagnozy, w tym zidentyfikowane problemy, potencjały oraz czynniki rozwoju miasta. Tak jak wspomniano powyżej, są one wynikiem pogłębionych analiz w oparciu o szereg udostępnionych w Programie narzędzi (Monitor Rozwoju Lokalnego, Monitor Miast), dostępnych publikacji i opracowań, jak również wniosków ze spotkań z interesariuszami społecznymi i instytucjonalnymi oraz badań ankietowych, które przeprowadzono przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego kraju. Na ich podstawie nakreślono propozycję misji, wizji oraz celów strategicznych Planu Rozwoju Lokalnego Legnicy.

Prezentowane wnioski nie są ostateczne i wciąż mogą podlegać modyfikacji, aby jak najlepiej i najtrafniej zidentyfikować nie tylko obszary problemowe w mieście, ale także potencjały Legnicy i czynniki jej rozwoju, na bazie których możliwe będzie zaplanowanie skutecznej interwencji z wykorzystaniem finansowego wsparcia ze środków Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021, o które wspólnie z Państwem chcielibyśmy powalczyć.

Obecnie zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta oraz zainteresowanych interesariuszy społecznych, naukowych i biznesowych do zapoznania się z wnioskami z diagnozy.

 

Zapoznaj się z materiałami:

  1. Problemy rozwojowe
  2. Potencjały i przewagi
  3. Cele i wizja