Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

O projekcie

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w 2019 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Program „Rozwój Lokalny” jest adresowany do małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Ma on stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności, czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki.

Program ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), dostępności i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast.

Program składa się z trzech etapów. W ramach I etapu, Gmina Legnica w roku 2019  przygotowała fiszkę z zarysem projektu pn. „Smart Legnica- wielopokoleniowe miejsce do życia i rozwoju”. Dokument został przesłany 18 lipca 2019 r. do ówczesnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

Diagram - 1 Etap - nabór adresowany do 255 miast z SOR. Miasta składają Zarysy projektów w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze. (wybór ok. 50 miast) - 2 Etap Faza 1 - ok. 50 wybranych miast przugotowuje Plany Rozwoju Lokalnego i Plany rozwoju instytucjonalenego jako elementy Kompletnych Propozycji Projeków. Szerokie Wsparcie doradczo eksperckie w ramach projektu predefioniowanego ze strony ZMP oraz KIPPiM we współpeacy z KS i OECD.

W dniu 20 września 2019 roku zakończono proces oceny formalnej 213 zarysów projektów złożonych w naborze, a 19 grudnia 2019 r. ukazała się informacja o wyborze wniosków (zarysów projektów) do II etapu naboru w ramach Programu "Rozwój lokalny". Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających wnioski, podjął decyzję o wyborze 54 zarysów projektów, wśród których znalazła się propozycja Gminy Legnica.

W II etapie naboru należy złożyć Kompletną Propozycję Projektu (KPP), którego zwieńczeniem będzie przyznanie ok. 15 miastom od 3 do 10 mln euro na realizację zadań ujętych w obowiązkowych załącznikach do KPP – Planie  Rozwoju Lokalnego (PRL) i Planie Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Poziom dofinansowania wyniesie do 100% kosztów kwalifikowalnych, przy czym zaplanowane w projekcie wydatki inwestycyjne nie mogą przekroczyć 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Dziagram Etap 3 -Wdrażanie ok 15 projektów. Szerokie wsparcie doradczo - eksperckie w ramach projektu predefiniowanego w celu skutecznej realizacji przygotowanych Planów poprzez stałych doradców miast i doradców sektorowych, rekrutowanych w miarę potrzeby. Nadzór nad utrzymaniem głównego kierunku projektu i czuwanie nad jego poprawnością merytoryczną. Projekty muszą zostać zrelizowane do 30 kwietnia 2024 roku.

Plan Rozwoju Lokalnego  to wielosektorowy, strategiczny program rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, obejmujący co najmniej wymiar środowiskowy, społeczny i gospodarczy. Możliwe, choć nieobowiązkowe, jest także odniesienie do wymiarów: przestrzennego, finansowania rozwoju miasta, kulturowego i inteligentnego zarządzania miastem. Plan Rozwoju Instytucjonalnego to program zakładający podniesienie poziomu kompetencji i oferowanych usług przez samorząd, a także zwiększenie otwartości, przejrzystości i transparentności urzędu.

Oczekuje się, że opracowane przez miasta projekty będą miały charakter kompleksowych projektów rozwojowych (infrastrukturalnych i miękkich), w tym zawierać będą działania na rzecz wzmacniania/podnoszenia zdolności administracji lokalnej. Możliwa i zalecana jest realizacja projektów zarówno w partnerstwie międzysektorowym jak i międzysamorządowym (krajowym i zagranicznym – z jednostkami z Państw - Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

Aktualnie w ramach II fazy II etapu Programu „Rozwój lokalny”, trwają zaawansowane prace dotyczące opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego.

Więcej informacji o Programie Rozwój Lokalny można znaleźć pod następującym adresem: https://www.eog.gov.pl/