Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

O projekcie

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w 2019 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Program „Rozwój Lokalny” jest adresowany do małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Ma on stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności, czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki.

Program ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), dostępności i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast.

Program składa się z trzech etapów. W ramach I etapu, Gmina Legnica w roku 2019  przygotowała fiszkę z zarysem projektu pn. „Smart Legnica- wielopokoleniowe miejsce do życia i rozwoju”. Dokument został przesłany 18 lipca 2019 r. do ówczesnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

Diagram - 1 Etap - nabór adresowany do 255 miast z SOR. Miasta składają Zarysy projektów w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze. (wybór ok. 50 miast) - 2 Etap Faza 1 - ok. 50 wybranych miast przugotowuje Plany Rozwoju Lokalnego i Plany rozwoju instytucjonalenego jako elementy Kompletnych Propozycji Projeków. Szerokie Wsparcie doradczo eksperckie w ramach projektu predefioniowanego ze strony ZMP oraz KIPPiM we współpeacy z KS i OECD.

W dniu 20 września 2019 roku zakończono proces oceny formalnej 213 zarysów projektów złożonych w naborze, a 19 grudnia 2019 r. ukazała się informacja o wyborze wniosków (zarysów projektów) do II etapu naboru w ramach Programu "Rozwój lokalny". Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających wnioski, podjął decyzję o wyborze 54 zarysów projektów, wśród których znalazła się propozycja Gminy Legnica.

W II etapie naboru należy złożyć Kompletną Propozycję Projektu (KPP), którego zwieńczeniem będzie przyznanie ok. 15 miastom od 3 do 10 mln euro na realizację zadań ujętych w obowiązkowych załącznikach do KPP – Planie  Rozwoju Lokalnego (PRL) i Planie Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). Poziom dofinansowania wyniesie do 100% kosztów kwalifikowalnych, przy czym zaplanowane w projekcie wydatki inwestycyjne nie mogą przekroczyć 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Dziagram Etap 3 -Wdrażanie ok 15 projektów. Szerokie wsparcie doradczo - eksperckie w ramach projektu predefiniowanego w celu skutecznej realizacji przygotowanych Planów poprzez stałych doradców miast i doradców sektorowych, rekrutowanych w miarę potrzeby. Nadzór nad utrzymaniem głównego kierunku projektu i czuwanie nad jego poprawnością merytoryczną. Projekty muszą zostać zrelizowane do 30 kwietnia 2024 roku.

Plan Rozwoju Lokalnego  to wielosektorowy, strategiczny program rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, obejmujący co najmniej wymiar środowiskowy, społeczny i gospodarczy. Możliwe, choć nieobowiązkowe, jest także odniesienie do wymiarów: przestrzennego, finansowania rozwoju miasta, kulturowego i inteligentnego zarządzania miastem. Plan Rozwoju Instytucjonalnego to program zakładający podniesienie poziomu kompetencji i oferowanych usług przez samorząd, a także zwiększenie otwartości, przejrzystości i transparentności urzędu.

Oczekuje się, że opracowane przez miasta projekty będą miały charakter kompleksowych projektów rozwojowych (infrastrukturalnych i miękkich), w tym zawierać będą działania na rzecz wzmacniania/podnoszenia zdolności administracji lokalnej. Możliwa i zalecana jest realizacja projektów zarówno w partnerstwie międzysektorowym jak i międzysamorządowym (krajowym i zagranicznym – z jednostkami z Państw - Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

Aktualnie w ramach II fazy II etapu Programu „Rozwój lokalny”, trwają zaawansowane prace dotyczące opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego.

Więcej informacji o Programie Rozwój Lokalny można znaleźć pod następującym adresem: https://www.eog.gov.pl/

 

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.