Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Nagrody miasta

Zasady i tryb przyznawania

"Nagrody Miasta Legnicy"

 

§ 1.

 

"Nagroda Miasta Legnicy", zwana dalej "nagrodą", stanowi wyróżnienie za wybitne zasługi:

1) w rozwoju wszechstronnym miasta oraz popularyzacji jego osiągnięć w kraju i za granicą,

2) w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i ładu publicznego,

3) w działalności społecznej na rzecz mieszkańców.

 

§ 2.

1. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym, prawnym lub innym podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej.

2. Laureatem nagrody nie może być Radny.

 

 

§ 3.

W roku kalendarzowym mogą być przyznane dwie nagrody w wysokości po 10 000 zł.

 

 

§ 4. (uchylony)

 

§ 5.

1. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie "Nagrody Miasta Legnicy" są:

  1. Prezydent,
  2. Przewodniczący,
  3. kluby Radnych,
  4. komisje Rady,
  5. grupa co najmniej 5 Radnych,
  6. organizacje polityczne, społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe i wyznaniowe,
  7. grupa 200 mieszkańców Legnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.
  1. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt. 7 składane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

§ 6.

Kandydatury do nagrody opiniuje i przedstawia Radzie Komisja Kapituły i Statutu.

 

 

§ 7.

Wręczenie nagrody  następuje na uroczystej sesji Rady.

 

 

§ 8.

Laureat "Nagrody Miasta Legnicy" otrzymuje dyplom potwierdzający przyznanie nagrody oraz jest wpisywany do "Księgi Pamiątkowej Odznaczeń i Nagród Miasta Legnicy".

 

Załączniki:

Wniosek do Nagrody Miasta Legnicy dla osoby fizycznej
Wniosek do Nagrody Miasta Legnicy dla organizacji