Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Nowy system gospodarowania odpadami

Z dniem 1 lipca 2013 r. gminy przejmą obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez zawarcie umowy na odbieranie tych odpadów od właścicieli nieruchomości z firmą wyłonioną w drodze przetargu.

 Natomiast właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, będą obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której położona jest nieruchomość,  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Opłata ta, zgodnie z przepisami, ma pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj.:

 • odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów (PSZOK),
 • obsługi administracyjnej systemu.  

Do dnia 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów odbywał się będzie na dotychczasowych zasadach tj. odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości dokonują firmy na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a podmiotem odbierającym odpady.

Właściciele nieruchomości powinni rozwiązać indywidualne umowy z dniem 30 czerwca 2013 r.

Wzór pisma w sprawie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartej z:

Rada Miejska Legnicy podjęła niezbędne uchwały, mające na celu wprowadzenie od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które określiły zarówno obowiązki gminy, jak i właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości obowiązany będzie złożyć w Urzędzie Miasta Legnicy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację o wysokości opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć:

 • właściciele domków jednorodzinnych,
 • właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych o liczbie lokali nie więcej niż 7,
 • osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w budynkach wielorodzinnych o liczbie lokali więcej niż 7 (w tym zarządy spółdzielni mieszkaniowych) bądź zarządcy na podstawie pełnomocnictwa.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (razem z kopią dotychczasowej umowy z firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych) należy złożyć w terminie do 31 marca 2013 r.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2012, poz.1015 z późn.zm.)

Zadeklarowana opłata winna być uiszczana gotówką w kasie Urzędu Miasta Legnica lub przelewem na rachunek bankowy. Opłaty winny być uiszczane kwartalnie do 15 marca, 15 maja, 15 września, do 15 listopada każdego roku. Opłaty w roku 2013 winny być uiszczone: do 30 lipca i 15 listopada.

W deklaracji powinna być określona liczba osób zamieszkujących nieruchomość
(zamieszkujących a niezameldowanych).

W deklaracji należy wybrać sposób zbierania odpadów: selektywny lub nieselektywny.

Od 1 lipca 2013 roku selektywne zbieranie odpadów oznacza, że właściciel nieruchomości będzie segregował ”u źródła” tj. w miejscu zamieszkania odpady surowcowe (tzw. „suche”), które będą odbierane z nieruchomości. Do odpadów tych zalicza się odpady opakowaniowe (czyste i suche) takie jak: butelki plastikowe, folia, opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, kubki po smietanie i jogurtach, kartony po mleku i sokach, puszki po napojach, puszki po pasztetach i rybie, tekstylia, opakowania papierowe po słodyczach, gazety, kartony itp.

 Nie zalicza się do odpadów surowcowych (tzw. "suchych") opakowań szklanych, które będą przez właścicieli nieruchomości selektywnie zbierane jako szkło opakowaniowe (białe i kolorowe) i „donoszone” do pojemników ustawionych na terenie miasta, w miejscach ogólnodostępnych.

Właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, w przypadku braku kompostownika, będą zobowiązani prowadzić selektywną zbiórkę odpadów biodegradowalnych tj. odpadów zielonych: trawa, liście, gałęzie, części roślin oraz odpadów kuchennych: takich, jak obierki z warzyw, skorupy jaj, fusy po kawie, herbacie itp.

Model gospodarowania odpadami na terenie miasta Legnicy, od 1 lipca 2013 będzie wyglądał następująco:

zabudowa jednorodzinna

Zabudowa jednorodzinna

zabudowa wielorodzinna i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Zabudowa wielorodzinna

Miesięczna opłata od 1 mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

 • 13,70 zł jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 17,80 zł w przypadku zbierania i odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów.

 Natomiast w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy opłata liczona jest od pojemnika o określonej pojemności.

Stawka opłaty za pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności:

60 l w wysokości 7,00 zł/szt.,
120 l w wysokości 14,00 zł/szt.,
240 l w wysokości 28,00 zł/szt.,
1100 l w wysokości 128,30 zł/szt.,
2500 l w wysokości 291,70 zł/szt.,
8000 l w wysokości 933,30 zł/szt.,
16000 l w wysokości 1866,70 zł/szt.,
34000 l w wysokości 3966,70 zł/szt.

Stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, za pojemnik:

 • na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, o pojemności:
60 l - w wysokości 5,40 zł/szt.,
120 l - w wysokości 10,80 zł/szt.,
240 l - w wysokości 21,60 zł/szt.,
1100 l -  w wysokości 99,00 zł/szt.,
2500 l - w wysokości 225,00 zł/szt.,
8000 l -  w wysokości 720,00 zł/szt.,
16000 l - w wysokości 1440,00 zł/szt.,
34000 l - w wysokości 3060,00 zł/szt.;
 • na odpady surowcowe (tzw. „suche”), o pojemności:
60 l -  w wysokości 2,80 zł/szt.,
120 l - w wysokości 5,60 zł/szt.,
240 l - w wysokości 11,20 zł/szt.,
1100 l -  w wysokości 51,30 zł/szt.,
2500 l - w wysokości 116,70  zł/szt.

 

W ramach uiszczanej opłaty odbierane będą zmieszane odpady komunalne w ilości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnica (podanej w poniżej tabeli) oraz odpady surowcowe (tzw. „suche”) i biodegradowalne.

Ilość wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych

(przy tygodniowym cyklu odbioru, w zależności od rodzaju nieruchomości i sposobu zbierania odpadów)

 

Rodzaj nieruchomości

Właściciel nieruchomości prowadzi nieselektywną zbiórkę odpadów

Właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów
Budynki mieszkalne 36l na 1 osobę 27l na 1 osobę
Uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki 3l na studenta/ucznia/dziecko i 15l na osobę pracującą 2l na studenta/ucznia/dziecko i 10l na osobę pracującą
Szpitale, hotele i inne placówki codziennego pobytu 20l na łóżko i 15l na osobę pracującą 14l na łóżko i 10l na osobę pracującą
Lokale handlowe do 50m2 powierzchni handlowej 3l na 1m2 powierzchni handlowej i 15l na osobę pracującą 2l na 1m2 powierzchni handlowej i 10l na osobę pracującą
Lokale handlowe powyżej 50m2 powierzchni handlowej 2l na 1m2 powierzchni handlowej i 15l na osobę pracującą 2l na 1m2 powierzchni handlowej i 10l na osobę pracującą
Lokale gastronomiczne 20l na 1 miejsce konsumpcyjne i 15l na osobę pracującą (dotyczy to także miejsc tzw. „ ogródków” zlokalizowanych na zewnątrz lokalu) 14l na 1 miejsce konsumpcyjne i 10l na osobę pracującą (dotyczy to także miejsc tzw. „ ogródków” zlokalizowanych na zewnątrz lokalu)
Urządzone targowiska, hale targowe, giełdy 60l na punkt handlowy i 15l na osobę pracującą 40l na punkt handlowy i 10l na osobę pracującą
Ogródki działkowe 10l na każdą działkę 7l na każdą działkę
Instytucje kultury  2l na osobę korzystającą i 15l na osobę pracującą 2l na osobę korzystającą i 10l na osobę pracującą
Kina, sale widowiskowe  2l na miejsce na widowni i 15l na osobę pracującą 2l na miejsce na widowni i 10l na osobę pracującą
Cmentarze 3l na miejsce grzebalne 2l na miejsce grzebalne
Tereny parków i zieleńców 100l na 1ha 67l na 1ha
Wszystkie inne nie wymienione 15l na osobę pracującą 10l na osobę pracującą

Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej jeden raz w tygodniu,
 • segregowane - odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
 • odpady biodegradowalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie
  od 1 kwietnia do 30 listopada.

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Dla poszczególnych rodzajów odpadów pojemniki lub worki powinny mieć odpowiednie kolory:

 • do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – pojemnik czarny, metalowy (pojemnik cynkowy) lub ciemnozielony,
 • na odpady surowcowe (tzw. „suche”) - pojemnik lub worek żółty,
 •  na odpady biodegradowalne - pojemnik brązowy.
 • zielony z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe  (pojemniki na te odpady ustawione będą się na terenie miasta, w miejscach ogólnodostępnych).

Właściciele nieruchomości zobowiązani będą również do utrzymywania tych pojemników w należytym stanie sanitarnym i technicznym. Obowiązki te może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.

W przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości należy uzyskać zgodę właściciela innej nieruchomości lub zarządcy drogi na ustawienie pojemników na ich terenie.

Minimalną pojemność pojemników właściciel nieruchomości ustala w następujący sposób:

 • do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

pojemność tego pojemnika stanowi iloczyn liczby mieszańców zamieszkujących nieruchomość i średniej ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych, odpowiednio do sposobu zbierania odpadów,

 • na odpady selektywnie zbierane tzw. surowcowe („suche”):

pojemność tego pojemnika ustala się w podobny sposób, jak na zmieszane odpady komunalne,

 • na odpady biodegradowalne - pojemność tego pojemnika powinna wynosić 50% pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

Dodatkowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie ponad ilość określoną w powyższej tabeli, będzie usługą dodatkową świadczoną za dodatkową opłatę. Usługę będzie można zamówić u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

 

Stawka opłaty za usługę dodatkową , jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny, wynosi:

za pojemnik/worek o pojemności 60 l w wysokości 7,00 zł/szt.,
za pojemnik/worek o pojemności 120 l w wysokości 14,00 zł/szt.,
za pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 28,00 zł/szt.,
za pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 128,30 zł/szt.,
za pojemnik o pojemności 2500 l w wysokości 291,70 zł/szt.
za pojemnik o pojemności 8000 l w wysokości 933,30 zł/szt.
za pojemnik o pojemności 16000 l w wysokości 1866,70 zł/szt.
za pojemnik o pojemności 34000 l w wysokości 3966,70 zł/szt.

Stawka opłaty za usługę dodatkową, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, wynosi:

za pojemnik/worek o pojemności  60 l w wysokości   5,40  zł/szt.,
za pojemnik/worek o pojemności 120 l w wysokości 10,80  zł/szt.,
za pojemnik o pojemności 240 l w wysokości  21,60  zł/szt.,
za pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości  99,00  zł/szt.,
za pojemnik o pojemności 2500 l w wysokości 225,00 zł/szt.
za pojemnik o pojemności  8000 l w wysokości 720,00 zł/szt.
za pojemnik o pojemności 16000 l w wysokości 1440,00 zł/szt.
za pojemnik o pojemności  34000 l w wysokości 3060,00 zł/szt.

System zakłada również selektywne zbieranie na terenie nieruchomości innych odpadów komunalnych, niż wymienione wyżej, które to odpady właściciele nieruchomości zobowiązani będą przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkty te będą się mieścić przy ul. Rzeszotarskiej 1 oraz ul. Nowodworskiej 48.

PSZOK przyjmie odpady od mieszkańca po okazaniu: deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ostatniego dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpada komunalnymi w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Informacje nt. nowych zasad gospodarowania odpadami udzielane są:

 • Urząd Miasta Legnica – pl. Słowiański 8 - pokój nr 3 i 4 (parter) i pokój nr 305 (III piętro),
 • Oddział Gospodarki Mieszkaniowej Nr 2, al. Rzeczypospolitej 3,
 • Oddział Gospodarki Mieszkaniowej Nr 4, ul. E. Plater 11,
 • Oddział Gospodarki Mieszkaniowej Nr 5, ul. Poselska 5/7,
 • Straż Miejska, al. Rzeczypospolitej 3.

W wyżej wymienionych punktach można pobrać i złożyć druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uzyskać pomoc w ich wypełnieniu.

Informacje udzielane są również telefonicznie pod nr 76 72 12 340 oraz 76 72 12 341.