Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Podatki 2011

Legnickie podatki i opłaty w 2011 r.

 
Podatek od nieruchomości osób fizycznych
(Na podstawie decyzji organu podatkowego)
 
Terminy płatności:
• Cztery proporcjonalne raty w terminach do: 15 marca 2011 r., 15 maja 2011 r., 15 września 2011 r., 15 listopada 2011 r.

 

Podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
 
Terminy płatności podatku:
• 12 miesięcznych rat płatnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.
[uchwała II/15/10]
[ZAŁĄCZNIKI DN-1, DN-1/A i DN-1/B]

Podatek od środków transportowych
Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 + załącznik do deklaracji DT-1/A, którą należy złożyć do 15 lutego na dany rok, w przypadku zakupu lub sprzedaży pojazdu w ciągu roku w terminie 14 dni

Terminy płatności podatku:
• I rata podatku - 15 lutego każdego roku
• II rata podatku - 15 września każdego roku
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych w terminie:
• w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata
• do dnia 15 września roku podatkowego - II rata
Po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 
[UCHWAŁA NR XLVI/382/09]
[ZAŁĄCZNIK DT-1]
[ZAŁĄCZNIK DT-1/A]

 


Opłata od posiadania psów
W przypadku zwolnień z opłaty od posiadania psów potrzebne są dokumenty:
- potwierdzający niepełnosprawność posiadacza psa
- książeczka psa.

Termin płatności:
• opłata płatna jest z góry, bez wezwania do 31 marca 2011 r. lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa – w wysokości – 40,00 zł
• w przypadku nabycia psa po 30 czerwca, opłata od posiadania psów jest płatna w połowie jej wysokości – 20,00 zł
Miejsce dokonywania opłat:
• kasa Urzędu Miasta, parter, pok. 6 lub na rachunek bankowy Nr 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040
Podatek rolny osób fizycznych
(Na podstawie decyzji organu podatkowego)

Terminy płatności:
• Cztery proporcjonalne raty w terminach do: 15 marca 2011 r., 15 maja 2011 r., 15 września 2011 r., 15 listopada 2011 r.

[ZAŁĄCZNIKI IR-1, ZR-1/Ai ZR-1/B]
Podatek rolny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej


Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Terminy płatności podatku:
• Cztery proporcjonalne raty w terminach do: 15 marca 2011 r., 15 maja 2011 r., 15 września 2011 r., 15 listopada 2011 r.

[ZAŁĄCZNIKI DR-1, ZR-1/A i ZR-1/B]
 
Podatek leśny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian

Terminy płatności podatku:
• 12 miesięcznych rat płatnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

[ZAŁĄCZNIKI DL-1, ZL-1/A i ZL-1/B]

Podatek leśny osób fizycznych
(Na podstawie decyzji organu podatkowego)

Terminy płatności:
• IV proporcjonalne raty w terminach do: 15 marca 2011 r., 15 maja 2011r., 15 września 2011 r., 15 listopada 2011 r.

[ZAŁĄCZNIKI IL-1, ZL-1/A i ZL-1/B]

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Legnicy
 

 

Podstawa prawna pobierania przez gminę podatków i opłat:
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 431 ze zm.)
• Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
• Uchwała Nr II/15/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości
• Uchwała Nr XXXV/313/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
• Uchwała Nr XVII/156/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawi określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych podatku rolnego i podatku leśnego
• Uchwała Nr XLVI/382/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
• Uchwała Nr XVII/157/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
• Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Legnicy

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych bez dodatkowych opłat można dokonywać:
- w kasie Urzędu Miasta Legnicy
- w siedzibie Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3
- w placówkach pocztowych na terenie miasta Legnicy
- w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1, ul. Pątnowskiej 50
- lub na rachunek bankowy Nr 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040
Wpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty za posiadanie psów bez dodatkowych opłat można dokonywać wyłącznie:
- w kasie Urzędu Miasta Legnicy
- lub na rachunek bankowy Nr 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:
- w kasie Urzędu Miasta Legnicy
- w siedzibie Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3
- w placówkach pocztowych na terenie miasta Legnicy
- w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1, ul. Pątnowska 50
- w kasie placówki Banku Gospodarstwa Krajowego ul. N.Marii Panny 3 (Urząd Skarbowy)
- w kasie Starostwa Powiatowego Pl. Słowiański 1
- w kasie Legnickiego Centrum Kultury ul. Chojnowska 2
- w kasie Zarządu Dróg Miejskich ul. Mickiewicza 2
- lub na rachunek bankowy Nr 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.