Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Podatki 2012

Legnickie podatki i opłaty w 2012 r.

 

Podatek od nieruchomości osób fizycznych
(Na podstawie decyzji organu podatkowego)

 Terminy płatności:
• Cztery proporcjonalne raty w terminach do: 15 marca 2012 r., 15 maja 2012 r., 15 września 2012 r., 15 listopada 2012 r.

nr rachunku bankowego: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

 

Podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 31 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

 

Terminy płatności podatku:


• 12 miesięcznych rat płatnych w terminie
do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

nr rachunku bankowego: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

Podatek od środków transportowych

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 + załącznik do deklaracji DT-1/A, którą należy złożyć do 15 lutego na dany rok, w przypadku zakupu lub sprzedaży pojazdu w ciągu roku w terminie 14 dni


Terminy płatności podatku:
• I rata podatku - 15 lutego każdego roku
• II rata podatku - 15 września każdego roku
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych w terminie:
• w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata
• do dnia 15 września roku podatkowego - II rata
Po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 
[UCHWAŁA NR XIII/128/11]
[ZAŁĄCZNIK DT-1]
[ZAŁĄCZNIK DT-1/A]

 

nr rachunku bankowego: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

Opłata od posiadania psów

W przypadku zwolnień z opłaty od posiadania psów potrzebne są dokumenty:
- potwierdzający niepełnosprawność posiadacza psa
- książeczka psa.


Termin płatności:
• opłata płatna jest z góry, bez wezwania do 31 marca 2012 r. lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa – w wysokości – 40,00 zł
• w przypadku nabycia psa po 30 czerwca, opłata od posiadania psów jest płatna w połowie jej wysokości – 20,00 zł

Miejsce dokonywania opłat:
• kasa Urzędu Miasta, parter, pok. 6, kasa Urzędu Miasta ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska)  lub na rachunek bankowy Nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

Podatek rolny osób fizycznych

(Na podstawie decyzji organu podatkowego)


Terminy płatności:
• Cztery proporcjonalne raty w terminach do: 15 marca 2012 r., 15 maja 2012 r., 15 września 2012 r., 15 listopada 2012 r.[ZAŁĄCZNIKI IR-1ZR-1/AZR-1/B]
nr rachunku bankowego: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

Podatek rolny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.


Terminy płatności podatku:
• Cztery proporcjonalne raty w terminach do: 15 marca 2012 r., 15 maja 2012 r., 15 września 2012 r., 15 listopada 2012 r.


[ZAŁĄCZNIKI DR-1ZR-1/A i ZR-1/B]
 
nr rachunku bankowego: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

Podatek leśny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian


Terminy płatności podatku:
• 12 miesięcznych rat płatnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.


[ZAŁĄCZNIKI DL-1ZL-1/A i ZL-1/B]
nr rachunku bankowego: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

Podatek leśny osób fizycznych

(Na podstawie decyzji organu podatkowego)


Terminy płatności:
• IV proporcjonalne raty w terminach do: 15 marca 2012 r., 15 maja 2012r., 15 września 2012 r., 15 listopada 2012 r.


[ZAŁĄCZNIKI IL-1ZL-1/A i ZL-1/B]
nr rachunku bankowego: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Legnicy

 

 

Podstawa prawna pobierania przez gminę podatków i opłat:


• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)

 

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 431 ze zm.)

• Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682 ze zm.)

• Uchwała Nr XIII/129/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości

• Uchwała Nr XVII/156/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych podatku rolnego i podatku leśnego

• Uchwała Nr XIIII/128/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


• Uchwała Nr XVII/157/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • Uchwała Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości


• Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Legnicy


Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych bez dodatkowych opłat można dokonywać:


- w kasach Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska)


- w siedzibie Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3


- w placówkach pocztowych na terenie miasta Legnicy


- w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1,


- lub na rachunek bankowy Nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 

 

Wpłat z tytułu opłat niepodatkowych np.: za użytkowanie wieczyste gruntu, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, mandaty karne, koncesja na alkohol, karta parkingowa, karta wędkarska, opłata adiacencka, bez dodatkowych opłat można dokonywać wyłącznie:

 

- w kasach Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska) 

 

- lub na rachunek bankowy Nr 77 1240 1473 1111 0000 2521 2053 

 


Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:


 - w kasach Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska)


- w siedzibie Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3


- w placówkach pocztowych na terenie miasta Legnicy


- w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1,                   

  
- w kasie placówki Banku Gospodarstwa Krajowego ul. N.Marii Panny 3 (Urząd Skarbowy)


- w kasie Starostwa Powiatowego Pl. Słowiański 1


- w kasie Zarządu Dróg Miejskich ul. Mickiewicza 2


- lub na rachunek bankowy Nr 
32 1240 1473 1111 0010 4343 3697