Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

,,Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – budowa ogrodu zabaw dla dzieci”

Logo
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

 

Tytuł projektu: „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – budowa ogrodu zabaw dla dzieci”
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: IX „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)”
Działanie: 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”
Umowa: UDA-RPDS.09.01.00-02-153/09-00 z dnia 21.06.2010r. (zmieniona Aneksem nr UDA-RPDS.09.01.00-02-153/09-01 z dnia 06.12.2010r.)
Całkowita wartość projektu: 274.521,53 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 263.541,84 PLN
Poziom dofinansowania: 47,33% wydatków kwalifikowanych
Kwota dofinansowania: 124.734,21 PLN
Okres realizacji: 2008 – 2010 r.

mapa

 

Celem zakończonego w III kwartale 2010 r. przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie marginalizacji i ożywienie społeczne obszaru położonego w rejonie ul. H. Pobożnego w Legnicy poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej i stworzenie bezpiecznego miejsca wspólnych zabaw dla dzieci (w tym niepełnosprawnych) oraz ich rodzin.

zdjęcie przedstawiające teren przed budową placu zabaw zdjęcie przedstawiające teren po budowie placu zabaw

Zadanie polegało na budowie ogrodu zabaw dla dzieci mieszkających w jednym z najbardziej zdegradowanych fizycznie oraz społecznie obszarów w mieście, w którym kumulowały się negatywne zjawiska, takie jak ubóstwo, wysoki poziom przestępczości oraz niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego i infrastruktury.

zdjęcie przedstawiające teren przed budową placu zabaw zdjęcie przedstawiające teren po budowie placu zabaw

Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia bezpiecznych warunków spędzania wolnego czasu przez dzieci. Ponadto, budowa ogrodu zabaw w założeniu przyczyni się do rozwoju prawidłowych postaw społecznych i zmniejszenia dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym miasta.

zdjęcie przedstawiające teren po budowie placu zabaw

Projekt obejmował:

  • budowę boiska do koszykówki,
  • budowę placu zabaw,
  • budowę dojść z kostki betonowej,
  • nasadzenie zieleni.