Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Nagrody miasta

Zasady i tryb przyznawania
"Nagrody Miasta Legnicy"

§ 1.

"Nagroda Miasta Legnicy", zwana dalej "nagrodą", stanowi wyróżnienie za wybitne zasługi:

 1. w rozwoju wszechstronnym miasta oraz popularyzacji jego osiągnięć w kraju i za granicą,
 2. w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i ładu publicznego,
 3. w działalności społecznej na rzecz mieszkańców.

§ 2.

 1. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym, prawnym lub innym podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej.
 2. Laureatem nagrody nie może być Radny.

§ 3.

W roku kalendarzowym mogą być przyznane dwie nagrody w wysokości po 10 000 zł.

§ 4.

Paragraf skreślony.

§ 5.

 1. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie "Nagrody Miasta Legnicy" są:
  1. Prezydent,
  2. Przewodniczący,
  3. kluby Radnych,
  4. komisje Rady,
  5. grupa co najmniej 5 Radnych,
  6. organizacje polityczne, społeczne, stowarzyszenia, związki zawodowe i wyznaniowe,
  7. grupa 200 mieszkańców Legnicy, posiadających czynne prawo wyborcze.
 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt. 7 składane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik Nr 8 do Statutu.
 3. Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem składa się w Urzędzie w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku.

§ 6.

Kandydatury do nagrody opiniuje i przedstawia Radzie Komisja Kapituły i Statutu.

§ 7.

Wręczenie nagrody następuje na uroczystej sesji Rady.

§ 8.

Laureat "Nagrody Miasta Legnicy" otrzymuje dyplom potwierdzający przyznanie nagrody oraz jest wpisywany do "Księgi Pamiątkowej Odznaczeń i Nagród Miasta Legnicy".

 

 

Załączniki:

Wniosek do Nagrody Miasta Legnicy dla osoby fizycznej
Wniosek do Nagrody Miasta Legnicy dla organizacji