Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

podinspektora ds. finansowania zadań gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - 20 kwietnia 2010

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds.

finansowania zadań gospodarki komunalnej i

mieszkaniowej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w

Urzędzie Miasta Legnicy

 

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; }p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; font-size: 12pt; font-weight: bold; }p.MsoBodyTextIndent, li.MsoBodyTextIndent, div.MsoBodyTextIndent { margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.2pt; text-align: justify; font-size: 12pt; }div.Section1 { page: Section1; }ol { margin-bottom: 0cm; }ul { margin-bottom: 0cm; }

Nazwa i adres organizatora konkursu:

Urząd Miasta Legnica, 59 - 220 Legnica Plac Słowiański 8,

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 

Wymagania konieczne:

 1. wymogi określone w art. 6 ust 1 i 3  ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458),
 2. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie o profilu ekonomicznym i co najmniej 3-etni staż pracy,
 3. znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych,
 4. praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),

 

Wymagania pożądane:

 1. praktyka w służbach finansowych jednostki budżetowej,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. komunikatywność.

 

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:

 1. list motywacyjny,
 2. pełny życiorys zawodowy,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
 5. kserokopię dowodu osobistego,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ).

 

   

Zakres zadań na stanowisku podinspektora ds. finansowania zadań gospodarki komunalnej i mieszkaniowej  w Wydziale Infrastruktury Komunalnej:

 1. opracowywanie preliminarzy wydatków i dochodów gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, lokali użytkowych i targowisk miejskich,
 2. sporządzanie informacji z realizacji budżetu,
 3. prowadzenie rejestru umów i zleceń z tyt. Wykonywania robót finansowanych przez wydział,
 4. rozliczanie dopłat do komunikacji miejskiej,
 5. rozliczanie zadań realizowanych przez Wydział, finansowanych z innych źródeł,
 6. prowadzenie rozliczeń za wykonane roboty ( realizacja faktur ),
 7. opracowywanie informacji z realizacji planów rzeczowo – finansowych w zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, gospodarki lokalami użytkowymi i targowiskami miejskimi.

 

 

 

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko podinspektora ds. finansowania zadań gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej" do dnia 20 kwietnia 2010 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8.