Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

EkoFundusz

Logo

Ekofundusz

 

"System selektywnej zbiórki i odzysku odpadów biodegradowalnych odbieranych przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o."
RPO WD, DZIAŁANIE 9.1.


Celem projektu jest stworzenie systemu selektywnej zbiórki i odzysku (kompostowania) odpadów biodegradowalnych odbieranych przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Korzyści ekologiczne z w/w przedsięwzięcia będą związane głównie
z wyeliminowaniem ze strumienia odpadów przeznaczonych do składowania, odpadów ulegających biodegradacji oraz spełnienie wymogu zawartego w art. 16 a ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251
z póź.zm.) dot. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Ponadto kompostowanie umożliwia unieszkodliwianie odpadów pod względem higieniczno-sanitarnym (higienizację). Korzyścią dla środowiska będzie również wykorzystanie produktu kompostowania – kompost wykorzystywany będzie w procesie R10 – rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby i spowoduje przywrócenie środowisku składników glebotwórczych.
W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie plac kompostowy, kompostowania zaś zostanie wyposażona w następujące urządzenia:
- rozdrabniarkę wolnoobrotową do rozdrabniania drewna, grubych gałęzi i odpadów wielkogabarytowych
- rozdrabniarko-mieszarkę do przygotowywania kompostu surowego
- system sterowanego napowietrzania 20 pryzm kompostowych, składających się z: sondy tlenowej, sondy temperaturowej, szafy sterowniczej wraz z odpowiednio zaprogramowanymi sterownikami, dmuchawy, rurociągów napowietrzających,
- przesiewacz bębnowy
W skład systemu selektywnej rozbiórki odpadów wchodzą:
- selektywne zbieranie odpadów biodegradowalnych,
- transport odpadów na teren kompostowni,
Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych będzie odbywała się w następujący sposób:
- bezpośrednio z domostw,
- z zastosowaniem pojemników ustawionych w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych

14.10.2009r. LPGK sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie projektu z Fundacją EkoFundusz


Wartość projektu 10 604 260,79zł
Kwota dofinansowania 2 642 560,00zł