Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Legnicki Rower Miejski

Obecnie system Legnickiego roweru miejskiego nie funkcjonuje.

Klienci dotychczasowego operatora firmy Nextbike, mogą korzystać z systemów w innych miastach lub wypowiedzieć umowę na podstawie rozdziału XV regulaminu:

XI Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

  1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:

    1. drogą elektroniczną na adres e-mail bok@rower.legnica.eu,

    2. pocztą na adres pocztowy Operatora: Nextbike Polska S.A. , ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.

    3. osobiście w siedzibie Operatora.

  2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania umowy jest likwidacja przez Operatora konta Klienta w Systemie LRM.

  3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest na minusie, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.

  4. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że w Wypowiedzeniu Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie 30 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.

Strona internetowa dotychczasowego operatora: https://nextbike.pl/
Aktualny kontakt:
tel.: +48 22 382 13 12
e-mail: info@nextbike.pl

Regulamin do pobrania