Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce za rok 2008

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce za rok 2008

Na zadania objęte Programem, Gmina Legnica wydatkowała łącznie 200,568,02 zł, w tym 39.286, 63 zł stanowiły środki własne. Zrealizowano następujące zadania:
 
Zakup podręczników i wyposażenia szkolnego
Zakupiono 97 wyprawek szkolnych (podręczniki i przybory szkolne) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 29.302,92 zł.
 
Opłaty za przedszkola
Do 4 przedszkoli uczęszczało 10 dzieci. Koszty z tym związane wyniosły 17.931,90 zł.
 
Dolnośląski program motywacji uczniów
Stypendium w okresie sprawozdawczym otrzymało 10 uczniów, w tym 4 uczniów szkoły podstawowej w wysokości 70 zł. miesięcznie, 4 uczniów gimnazjum w wysokości 90 zł. miesięcznie oraz 2 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 120 zł miesięcznie. Stypendia były wypłacane w miesiącach luty-czerwiec i wrzesień-grudzień. Najwyższa średnia ocen- 4,9.
 
Ubezpieczenie uczniów
Realizacja tego zadania zapewnia wszystkim uczniom romskim ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Na ten cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.908,00 zł.
 
Tabor cygański – ocalić od zapomnienia romskie tradycje i zwyczaje
Urząd Miasta, wraz z legnickimi Romami realizuje od trzech lat projekt pn. „Tabor cygański - ocalić od zapomnienia romskie tradycje i zwyczaje”. Pierwsza prezentacja kultury Romów miała miejsce na legnickim Rynku 21 kwietnia 2007 roku. Druga  26 sierpnia tego samego roku w Parku Miejskim. Trzecia w sierpniu 2008 r. Głównym tematem trzeciej edycji projektu była inscenizacja cygańskich zaślubin i wesela. Prezentacjom tradycyjnie towarzyszyła cygańska kuchnia i muzyka. Na to zadanie wydatkowano 7.993,33 zł.
 
Zakup oryginalnych strojów dla Zespołu Artystycznego romów „Wędrowny Tabor”
Z przyznanej dotacji w kwocie 5.000 zł zakupiono 4 suknie sceniczne i 5 kompletów strojów męskich.
 
„Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy” – konkurs na sagę rodzinna dla dzieci i młodzieży romskiej oraz ich rodzin.
Konkurs organizowała Legnicka Biblioteka Publiczna. Napłynęło 9 prac, z których zakwalifikowano 8. koszt realizacji zadania wyniósł – 4.300 zł.

Remonty mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską
Przeznaczone na ten cel środki wydatkowano przede wszystkim na wymianę stolarki okiennej oraz postawienie pieców i trzonów kuchennych. W kilku mieszkaniach wykonano podłogi i zrefundowano koszt wymiany drzwi wejściowych. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł - 125.243,20
 
Poza ww. zadaniami Urząd Miasta finansował ze środków własnych
i zwiększonej subwencji oświatowej następujące zadania:
 
Asystenci środowiskowi
Urząd Miasta zatrudnia na umowę-zlecenie dwie osoby pochodzenia romskiego. Do ich zadań należało utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami romskimi w Legnicy i udzielenie im pomocy w sytuacjach tego wymagających, w szczególności: udzielanie informacji o dostępnych formach pomocy społecznej, wspieranie starań o uzyskanie pomocy ze strony powołanych do tego instytucji, ujawnianie Zarządowi Stowarzyszenia Romów w Legnicy problemów socjalnych rodzin cygańskich celem podjęcia kompleksowych działań na rzecz ich rozwiązywania, pomoc w sporządzaniu pism urzędowych w przypadku niezaradności życiowej bądź analfabetyzmu (duży stopień analfabetyzmu w średnim  i starszym pokoleniu), pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego i prawnego, informowanie o możliwości korzystania ze świetlic środowiskowych w mieście, występowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia z inicjatywą i wnioskami do Gminy Legnica, podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska romskiego.
Na realizację tego zadania wydatkowano – 15.302,64 zł.
 
Asystenci edukacji romskiej
Pośrednikiem między szkołą a domem rodzinnym dziecka są asystenci edukacji romskiej. Rolę tę pełnią dwie osoby pochodzenia romskiego, pracujące na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Na ten cel wydatkowano 31.728,24 zł.
 
Zajęcia wyrównawcze w szkołach
Zajęcia wyrównawcze (37 godzin w tygodniu) prowadzono w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu: matematyki, języka polskiego, języków obcych, logopedii, terapii pedagogicznej i socjoterapii. Uczestniczyło w nich 99 uczniów. Na ten cel wydatkowano 55.084,19 zł.
 
Choreograf Zespołu Artystycznego Romów „Wędrowny tabor”
Zespół prowadzi swą działalność od 2004 roku, a jego próby odbywają się dwa razy w tygodniu w Legnickim Centrum Kultury. Działa pod patronatem Stowarzyszenia Romów w Legnicy. Koszty związane z jego utrzymaniem wyniosły w okresie sprawozdawczym 7.364,00 zł.