Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce za rok 2010

Sprawozdania

z realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2010 r.

 

Na realizację zadań w 2010 roku objętych Programem, Gmina Legnica wydatkowała łącznie 201.557,24 zł, w tym 55.552,39 stanowiły środki własne.

 

Zrealizowano następujące zadania:

 

1.      Zakup podręczników i wyposażenia szkolnego - 30 294, 47

2.      Opłaty za przedszkola - 25 524,00

3.      Stypendia dla uczniów romskich - 10 400,00

4.      Opłata za zbiorowe ubezpieczenie uczniów romskich od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - 3 511,20

5.      Dzieci romskie zapraszają Mikołaja i swoich przyjaciół - 6 941, 04

6.      Centrum Dokumentacji Romów Legnickich - 15 568,67

7.      Remonty mieszkań w budynkach zamieszkałych przez społeczność romską

- 109 317,86

 

Poza ww. zadaniami urząd miasta finansował ze środków własnych i zwiększonej subwencji oświatowej następujące zadania:

 

-        Asystenci środowiskowi (2) - 17.999,02 zł.

-        Asystenci edukacji romskiej (2) - 53.168,39 zł.

-        Zajęcia wyrównawcze w szkołach - 41.599,55 zł.

-        Choreograf Zespołu Artystycznego Romów „Wędrowny tabor" - 4.270 zł.

 

Na realizację tych zadań łącznie wydatkowano 117.036,96 zł.